Kontakt z nami

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań
(61) 624 27 22   info@bnt-sigma.pl

Szkolenia dla laboratoriów badawczych 2019 

| Akredytacja laboratorium badawczego | PCA | Polskie Centrum Akredytacji | ISO 17025 | Dobra Praktyka Laboratoryjna Szkolenia | Walidacja metod | Niepewność pomiaru |

Doskonalenie kompetencji technicznych jest jednym z działań na stałe wpisanych w działalność każdego laboratorium badawczego – laboratorium akredytowanego, nieakredytowanego, prowadzącego, czy też nie prowadzącego działalności usługowej. Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom szkoleniowym personelu laboratoriów akredytowanych, laboratoriów przygotowujących się do akredytacji, podmiotów działających w strukturach przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym, laboratoriów medycznych. Szkolenia laboratoryjne jednodniowe, jak również kilkudniowe kursy laboratoryjne, obejmują zagadnienia związane z szerokorozumianą akredytacją laboratoriów badawczych i Dobrą Praktyką Laboratoryjną - jest to m.in. walidacja metod badawczych, szacowanie niepewności pomiaruwymagania techniczne normy ISO 17025, spójność pomiarowasterowanie jakością badań, karty kontrolne Shewhartakwalifikacja urządzeń, audit w laboratorium, Dobra Praktyka Laboratoryjna, wytyczne Polskiego Centrum Akredytacjipobieranie próbek ścieków. Harmonogram szkoleń otwartych na rok 2019 obejmuje miasto Poznań. Szkolenia możliwe że zostaną zorganizowane w lokalizacji Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Kraków. Dla wybranych tematów kursów dla laborantów oferujemy również możliwość zdalnego uczestnictwa w szkoleniu w formie Wideokonferencji HD (w tej formie szkolenia pracownik laboratorium łączy się z salą szkoleniową na której odbywa się szkolenie stacjonarne poprzez komputer znajdujący się we własnym laboratorium). Każde ze szkoleń może zostać również przeprowadzone w formie tradycyjnej na miejscu w Państwa laboratorium w dowolnym mieście w Polsce. Akredytacja laboratoriów badawczych - procesy wymagane do wdrożenia i utrzymania w laboratorium, często są kosztowne. Podobnie jest z kosztem szkolenia laborantów. Szkolenie zamknięte organizowane w laboratorium pozwalają na przeszkolenie większej grupy osób - cena szkolenia zamkniętego jest dużo atrakcyjniejsza w porównaniu do sumarycznego kosztu delegacji kilku techników lub specjalistów laboratoryjnych na szkolenie otwarte. Interesuje Państwa akredytacja laboratorium badawczego - nowopowstałego, po zmianie profilu działalności, po rozszerzeniu zakresu akredytacji pracowni badawczej? Poszukują Państwo programu do prowadzenia kart kontrolnych w Excel? Zapraszamy do współpracy z BNT SIGMA!

 

WARSZTATY: Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

WARSZTATY: Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
WARSZTATY: Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Forma szkolenia:  NA MIEJSCU W LABORATORIUM lub WEBINAR lub OTWARTE

Cena brutto: 1 709,70 zł (netto: 1 390,00 zł )
  • nowość

Walidacja metod badawczych

Walidacja metod badawczych
Walidacja metod badawczych

Forma szkolenia: NA MIEJSCU W LABORATORIUM lub WEBINAR lub OTWARTE

Cena brutto: 1 094,70 zł (netto: 890,00 zł )

Szkolenia laboratoryjne

Szkolenia laboratoryjne
Szkolenia laboratoryjne

Szkolenia dla pracowników laboratorium

Trudno dokładnie określić kiedy powstały laboratoria, jednak z pewnością działały już w starożytności. Za pierwsze uznaje się laboratorium fizyczne Pitagorasa. W średniowieczu natomiast kwitło zainteresowanie alchemią, która także wymagała specjalistycznych, dedykowanych eksperymentom pracowni. Oświecenie, rewolucja przemysłowa i powstanie nauk inżynieryjnych zmieniły ich wygląd i funkcje. Obecnie funkcjonują zarówno laboratoria dydaktyczne, naukowe jak i badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, kontrolne, wzorcujące i inne. Stanowią one samodzielne placówki oraz działają w ramach większych organizacji jak uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe, a przede wszystkim w zakładach przemysłowych. Pełnią tam różnorodną funkcję – od czysto kontrolnej po najważniejsze narzędzie komórek badań i rozwoju (R&D) będąc źródłem cennych danych.  W warunkach silnej konkurencji rynkowej i dynamicznego rozwoju technicznego laboratorium pełni rolę szczególnie ważną z punktu widzenia realizacji interesów spółki. Zaawansowany sprzęt i aparatura pomiarowa, postępująca automatyzacja i cyfryzacja laboratoriów, złożone procedury i metody analityczne oraz wymagania sprawiają, że personel laboratorium musi posiadać szczególnie wysokie kwalifikacje. W placówkach tych zatrudniany jest zwykle personel wykształcony w zakresie nauk ścisłych oraz technicznych oraz w mniejszym stopniu przyrodniczych. Mimo szerokiej i ugruntowanej wiedzy teoretycznej podpartej pewnym doświadczeniem praktycznym nabytym podczas zajęć i praktyk studenckich absolwenci wymagają generalnie intensywnego szkolenia. Ma ono ukazać specyfikę pracy laboratoryjnej w danej branży, uzupełnić i rozwinąć wiedzę oraz umożliwić nabycie praktycznych umiejętności. Szkolenia personelu z wieloletnim doświadczeniem mają z kolei za zadanie wprowadzać go w nowo wprowadzane metody badawcze oraz umożliwić sprawne korzystanie z najnowszych zdobyczy techniki.

- szkolenia z zakresu możliwości współczesnych technik analitycznych

Liczba dostępnych obecnie technik analitycznych stale się zwiększa. Zakres stosowania istniejących także ulega stałemu poszerzaniu, coraz bardziej powszechne stają się metody sprzężone. Otwiera to zupełnie nowe możliwości w zakresie badań i analiz laboratoryjnych. Rozwiązywanie bieżących problemów jakościowych i technologicznych oraz prowadzenie prac R&D często wymaga przeprowadzenia niestandardowych, nieznanych personelowi laboratorium badań. Nieznajomość lub niedoszacowanie współczesnych możliwości analitycznych może być przyczyną zaniechania ważnych eksperymentów mogących dostarczyć cennych danych. Nawet gdy w danym momencie laboratorium nie jest przygotowane technicznie i organizacyjnie na ich wprowadzenie możliwe jest nawiązanie współpracy z placówką zewnętrzną co zwykle przynosi obopólne korzyści. Zebrane w ten sposób doświadczenie może być punktem wyjścia w opracowaniu strategii rozwoju laboratorium. Uważne śledzenie najnowszych trendów w technice laboratoryjnej stanowi bardzo ważny element rozwoju kompetencji personelu nowoczesnego laboratorium.

- szkolenia z zakresu technik informacyjnych i komputerowych. Postępująca cyfryzacja procesów produkcji i zapewnienia jakości nie omija laboratoriów. Obecnie niemal każdy aparat współpracuje z komputerem poprzez specjalistyczne oprogramowanie lub jest z nim całkowicie zintegrowany. Arkusze kalkulacyjne pozwalają dokonywać szybkich obliczeń, usprawniać obróbkę danych liczbowych oraz prezentować dane. Powszechne jest także łączenie urządzeń badawczych w sieci za pomocą interfejsów od RS-232 przez wejścia cyfrowe, USB po połączenia bezprzewodowe Wi-Fi. Wiele może funkcjonować ze stałym dostępem do Internetu. Umożliwia to sprawny transfer i obróbkę danych pomiarowych, usprawnienie pracy i wynikowo zwiększenie wydajności laboratorium. Realizacja koncepcji Internetu Rzeczy (Internet Of Things) w laboratorium daje możliwość śledzenia bieżącej sytuacji z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, szybkiego reagowania na błędy i niespotykanej wcześniej elastyczności pracy. Dostępne będzie to jednak tylko wtedy, kiedy personel będzie świadomy tych możliwości i zyska wiedzę oraz umiejętności pozwalające  na  ich wdrożenie i praktyczne wykorzystanie. Niezbędna jest więc coraz większa sprawność w posługiwaniu się komputerem, oprogramowaniem oraz Internetem przekazywana pracownikom na szkoleniach i warsztatach

- szkolenia z zakresu statystyki i matematyki

Dzięki nowoczesnej technice coraz rzadziej mamy do czynienia z koniecznością dokonywania obliczeń w laboratorium. W wielu przypadkach jest to jednak nadal nieuniknione. Samodzielne tworzenie i korygowanie modeli matematycznych w arkuszu Excel (np. w celu obliczenia niepewności pomiaru, sprawdzenia liniowości), obróbka statystyczna i prezentacja danych stanowi niezwykle cenną umiejętność. Pracownicy laboratorium powinni stale pogłębiać wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu matematyki (zwłaszcza wykonywanie działań i obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym) jak i statystyki (pojęcia i testy statystyczne, statystyka opisowa, interpretacja danych statystycznych) itp.

- zagadnienia prawne w pracy laboratoryjnej

Jakkolwiek wymagania prawne charakterystyczne dla poszczególnych branż są zwykle mało uniwersalne, to istnieje obecnie duży zbiór wspólny łączący większość placówek laboratoryjnych. Są to ważne zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w laboratorium, zarządzaniem odczynnikami chemicznymi oraz zagospodarowaniem odpadów chemicznych, które prawie zawsze powstają w takich placówkach. Uniwersalne są także przepisy prawne z zakresu prawa o miarach (metrologia prawna) oraz obowiązków wynikających z obowiązującej dyrektywy REACH 1907/2006 (WE).

- zintegrowane systemy zarządzania

Ze względu na fundamentalne znaczenie podstawowym systemem zarządzania, z którym zaznajomić musi się personel laboratorium jest systemu zarządzania jakością badań według ISO 17025 oraz zasady dobrej praktyki laboratoryjnej GLP. Nowoczesne zakłady całościowo pracują na ogół w oparciu o inne zintegrowane systemy zarządzania: jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001), bezpieczeństwem (ISO 18001) czy energią (ISO 50001) i inne. Ich znajomość pomaga optymalnie umiejscowić laboratorium w strukturze organizacji, właściwie zdefiniować odpowiedzialność i uprawnienia oraz określić strategię rozwoju tego oddziału np. dzięki przewidywaniu nowych wyzwań analitycznych wynikających z wprowadzanego systemu. Wiele wymagań odnoszących się do całej organizacji można z powodzeniem wprowadzać w laboratorium poprawiając bezpieczeństwo pracy czy redukując negatywne oddziaływanie na środowisko.

- szkolenia z zarządzania i kompetencji miękkich

Laboratoria stanowią na ogół niewielkie zespoły jednak w miarę wzrostu poziomu rozwoju krajowej gospodarki, upowszechniania się komórek R&D ich liczba, wielkość i znaczenie systematycznie rośnie. Generuje to nowe wyzwania, którym sprostać musi kierownictwo laboratoriów. Pomocne okazują się tutaj nowoczesne techniki zarządzania zespołem, delegowania zadań i rozwiązywania konfliktów, rozwój umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Niezwykle ważna staje się także umiejętność prowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz oceny kompetencji prowadzące do znalezienia odpowiednich kandydatów na coraz trudniejszym rynku pracy. Określenie potrzeb pracowników, kształtowanie relacji w dziale oraz motywowanie członków zespołu stają istotnymi atutami. Kierownictwo laboratoriów chcące optymalnie wykorzystywać posiadane zasoby musi  być otwarte także na zdobywanie umiejętności menadżerskich oraz miękkich.

 

Cena brutto: 0,00 zł (netto: 0,00 zł )

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:


Dane rejestracyjne:
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
ul. Jeżycka 44a/5
60-865 Poznań
NIP: 666-192-55-48
REGON: 301495879

 

Adres do korespondencji:
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
ul. Jeżycka 44a/5
60-865 Poznań

 

Kontakt:
Telefon: (61) 624 27 22
Email: info@bnt-sigma.pl
WWW: www.bnt-sigma.pl

 

 
Kontakt z administratorem danych osobowych:
Dbamy o Państwa prywatność. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanego jako RODO, GDPR).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA, ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań, NIP: 666-192-55-48, REGON: 301495879, telefon: (61) 624 27 22.
Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: info@bnt-sigma.pl
Więcej na temat ochrony Państwa danych osobowych, znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena brutto: 0,00 zł (netto: 0,00 zł )

Program "3SIGMA" do zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium

Program "3SIGMA" do zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium
Program "3SIGMA" do zarządzania kartami kontrolnymi w laboratorium


Forma świadczenia usługi:  OPROGRAMOWANIE

Cena brutto: 4 920,00 zł (netto: 4 000,00 zł )
szt

IQ/ OQ/ PQ - kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń laboratoryjnych

IQ/ OQ/ PQ  - kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń laboratoryjnych
IQ/ OQ/ PQ - kwalifikacja i testy odbiorowe urządzeń laboratoryjnych

Forma szkolenia:  NA MIEJSCU W LABORATORIUM

Cena brutto: 3 567,00 zł (netto: 2 900,00 zł )

Szkolenie doskonalące z zakresu ISO 17025 dla auditorów wewnętrznych

 Szkolenie doskonalące z zakresu ISO 17025 dla auditorów wewnętrznych
Szkolenie doskonalące z zakresu ISO 17025 dla auditorów wewnętrznych

Forma szkolenia:  NA MIEJSCU W LABORATORIUM

Cena brutto: 1 070,10 zł (netto: 870,00 zł )
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl