Atest PZH. Czy jest wymagany? 0

Atest PZH. Czy jest wymagany? Podstawa prawna atestów higienicznych dla wyrobów stosowanych w kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz pozostałych materiałów budowlanych.

 

Czy atesty higieniczne materiałów budowlanych są obowiązkiem wynikającym z prawa polskiego/ unijnego? Czy obowiązek posiadania atestu higienicznego dotyczy każdego wyrobu branży budowlanej? Które dokładanie rozporządzenia regulują, w jakich przypadkach atest PZH jest obowiązkowy? Na te pytania postaram się Państwu odpowiedzieć w poniższym artykule.

 


Atest higieniczny PZH


Atest higieniczny PZH jest dokumentem wydawanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (dawniej Państwowy Zakład Higieny – Instytut Badawczy) z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 24. Atesty higieniczne są wydawane przez PZH od roku 1955 a podstawowym celem procesu atestacji było i jest zapobieżenie wprowadzaniu do powszechnego użytku wyrobów i materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi oraz ograniczenie dopuszczalnego zakresu i sposobu stosowania wyrobów, które nie są obojętne dla zdrowia publicznego.

 

Atesty PZH dla materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia – podstawa prawna


W przypadku materiałów i produktów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi posiadanie stosowanego certyfikatu higienicznego/ atestu higienicznego jest obowiązkowe. Wymaganie prawne zostało ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. W rozporządzeniu tym czytamy:

§ 24. W ramach prowadzonego nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje ocenę higieniczną dla materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody.

§ 25. Ocena higieniczna, o której mowa w § 24 jest wydawana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez producenta lub dystrybutora lub podmiot ubiegający się o zastosowanie materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody. (...) Dokumentacja, o której mowa w ust. 1–3, zawiera: opis rodzaju zastosowanego materiału, wyrobu, substancji chemicznych i ich mieszanin z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów. (...)

 

Atesty PZH a aprobata techniczna dla wyrobów budowlanych – podstawa prawna


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2014 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249, poz. 2497), Atest Higieniczny wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowi Publicznego – PZH nie jest dokumentem wymaganym przy udzielaniu aprobaty technicznej na wyroby budowlane. Atest PZH jest dokumentem dobrowolnym, który producent może przekazywać stronom zainteresowanym (klientom, partnerom biznesowym) wraz z aprobatą.

 

Atesty PZH dla wyrobów kontaktujących się z żywnością lub dla innych wyrobów przemysłowych – podstawa prawna


Od 2002 roku na mocy Ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) ubieganie się o atesty jest dobrowolne (z wyjątkiem omówionych powyżej wyrobów wchodzących w kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi).

 

Atesty PZH w wymaganiach publicznych lub warunkach zamówienia


Zgodnie z powyżej przytoczonymi podstawami prawnymi, posiadanie atestu higienicznego lub świadectwa zdrowotnego wydanego przez PZH w zdecydowanej większości przypadków nie jest wymagane prawnie. Bardzo często wymóg posiadania atestu PZH pojawia się jako jedno z kryteriów specyfikacji zakupowej, zapytania ofertowego lub kryterium dopuszczające dla oferentów procedurach zamówień publicznych. Ogłaszający przetarg lub szerzej - kupujący – oczywiście jest umocowany prawnie do ustalania własnych kryteriów oceny i wyboru dostawców (o ile nie łamie innych dotyczących go wymagań prawnych w tym zakresie) i obowiązek posiadania atestu higienicznego PZH może być jednym z takich wymagań.

Czy atest higieniczny dla urządzeń do uzdatniania wody, materiałów budowlanych, wszelkich innych wyrobów poddawanych procedurze atestacji – zwalania producenta danego wyrobu lub wyprowadzającego wyrób do obrotu z odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo zdrowotne atestowanego wyrobu? Oczywiście nie. Producent lub inny podmiot wprowadzający wyrobów na rynek, bez względu czy jego wyrób posiada atest PZH czy też nie, w pełni odpowiada prawnie przed użytkownikiem za swój wyrób. To właśnie na producenta wyrobu prawo krajowe/ prawo unijne / normy ISO, na zgodność z którymi powołuje się producent, nakładają obowiązek oceny zgodności wyrobu z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Posłużmy się przykładem wspomnianych wcześniej materiałów i wyrobów budowlanych. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia widzialnych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski z 1996r. nr 19, poz. 231 z późniejszymi zmianami) określiło wymagania maksymalnej zawartości lub emisji substancji chemicznych przez wyroby budowlane, a obowiązek oceny zgodności wyrobu z wymaganiami w zakresie uwalniania niebezpiecznych substancji z wyrobu został nałożony na producenta przez punkt 4.6 normy PN-EN 15351-1 (tablica ZA.3b).

 

KOMENTARZE (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl