Kontakt z nami

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań
(61) 624 27 22   info@bnt-sigma.pl

PCA SZKOLENIA

Szkolenia PCA (Polskie Centrum Akredytacji)

Szkolenia organizowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród pracowników laboratoriów badawczych, wzorcujących i medycznych. W artykule tym przybliżymy działalność szkoleniową PCA w obszarze akredytacji laboratoriów oraz tematów ściśle powiązanych z akredytacją i procesem rozwoju kompetencji technicznych przez pracowników laboratoriów (niepewność pomiaru, spójność pomiarowa). Omówimy również najważniejsze zmiany związane z realizacją projektu „E-akredytacja - platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności”. Już niedługo zgłoszenia na szkolenia PCA będą się odbywały właśnie poprzez tę platform.

 

Działalność szkoleniowa i informacyjna PCA

Jednym z istotnych zadań PCA jest prowadzanie szkoleń. PCA prowadzi szkolenia wewnętrzne, z których korzystają sami auditorzy PCA, oraz szkolenia otwarte, adresowane do szerszego grona osób zainteresowanych problematyką akredytacji i zarządzania jakością w laboratorium.

Szkolenia zamknięte

Szkolenia wewnętrzne mają za zadanie podnoszenie kompetencji oraz ujednolicenie procesów przeprowadzania ocen przez auditorów PCA. Program szkoleń wewnętrznych ustalany jest na podstawie wyników monitorowania pracy auditorów. Z informacji opublikowanych przez PCA wynika, iż szkolenia auditorów dotyczyły tematyki:

  • badania pestycydów stosowanych w rolnictwie ekologicznym,
  • badania odpadów,
  • badania odporności na działanie czynników środowiskowych,
  • zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji,
  • statystyczne metody analizy danych według normy ISO 13528:2015.

Szkolenia otwarte

PCA posiada rozbudowaną ofertę szkoleń otwartych dedykowanych dla klientów, potencjalnych auditorów, osób związanych ze środowiskiem laboratoriów. Program szkoleń otwartych obejmuje tematykę związaną m. in. z procesem akredytacji, audytem wewnętrznym, wymaganiami systemu zarządzania jakością (aktualnie realizowane tematy szkoleń podano poniżej).
Udział w szkoleniach PCA jest płatny, a o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W chwili obecnej zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu PCA można złożyć na stronie internetowej www.pca.gov.pl (zakładka „Szkolenia”). Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują pisemną informację najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia. Po uruchomieniu platformy „E-akredytacja” – informacje o naborach na szkolenie oraz proces obsługi zgłoszeń będzie się odbywał w systemie elektronicznym.

 

PCA szkolenia 2018

PD 1 – System zarządzania według normy ISO/IEC FDIS 17025:2017 (E)

Opis szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za system zarządzania w laboratorium. W trakcie jego trwania uczestnicy zdobywają w podstawowym zakresie wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC FDIS 17025:2017. Zajęcia odbywają w postaci wykładów, ćwiczeń i dyskusji. Więcej informacji na temat tego szkolenia, znajdą Państwo na stronie PCA.

Czas trwania szkolenia:    3 dni
Miejsce szkolenia:  

Centrum Konferencyjne, ul. Zielna 37 00-108, Warszawa

Termin szkolenia:  

14-16.02.2018 r.

17-19.04.2018 r.

22-24.05.2018 r.

02-07.07.2018 r.

 

 

PD-UW-1 – Szkolenie kadry dla gospodarki – jakość elementem innowacyjności. Spójność pomiarowa w badaniach chemicznych

Opis szkolenia: Szkolenie adresowane jest dla osób zajmujących się walidacją procedur badawczych w laboratoriach chemicznych. Uczestnicy w trakcie szkolenia zapoznają się z praktycznymi aspektami zapewniania spójności pomiarowej włączając w to wymagania systemowe oraz sytuacje, w których brakuje certyfikowanych materiałów odniesienia o właściwościach zgodnych z badanymi w laboratorium obiektami. Zajęcia przeprowadzane są w formie wykładów, dyskusji, warsztatów i ćwiczeń laboratoryjnych. Więcej informacji na temat tego szkolenia, znajdą Państwo na stronie PCA.

Czas trwania szkolenia:    3 dni
Miejsce szkolenia:   Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa
Termin szkolenia:   21-23.05.2018 r.

 

 

PD-UW-2 – Szkolenia kadry dla gospodarki – jakość elementem innowacyjności – Szacowanie niepewności pomiaru w praktyce chemicznych laboratoriów badawczych

Opis szkolenia: Szkolenie adresowane jest dla osób zajmujących się walidacją procedur badawczych w laboratoriach chemicznych. Uczestnicy w trakcie szkolenia zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu budowania budżetu niepewności pomiaru, a także szacowania niepewności pomiaru dla danej procedury analitycznej. Zajęcia obejmują wykłady, dyskusje, warsztaty i ćwiczenia laboratoryjne. Więcej informacji na temat tego szkolenia, znajdą Państwo na stronie PCA.

Czas trwania szkolenia:    3 dni
Miejsce szkolenia:  

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa

Termin szkolenia:   05-07.13.2018 r.

 

 

PD-3 – Droga do akredytacji PCA. Podstawowe elementy oceny. Procedura akredytacji

Opis szkolenia: Szkolenie adresowane jest dla pracowników organizacji przygotowującej się do uzyskania akredytacji PCA. Zajęcia w formie wykładów i dyskusji będą obejmować takie zagadnienia jak wymagania akredytacyjne, procedura akredytacji i sprawowanie nadzoru PCA nad akredytowanymi jednostkami. Przedstawione zostaną również korzyści z akredytacji, a także jej rola w krajowym rejestrze oceny zgodności. Więcej informacji na temat tego szkolenia, znajdą Państwo na stronie PCA.

Czas trwania szkolenia:    3 dni
Miejsce szkolenia:  

Centrum Konferencyjne, ul. Zielna 37 00-108, Warszawa

Termin szkolenia:   08.11.2018 r.

 

 

PD-5 – Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 z elementami auditu wewnętrznego

Opis szkolenia: Szkolenie dedykowane jest dla pracowników odpowiedzialnych za system zarządzania oraz audity wewnętrzne w akredytowanych jednostkach inspekcyjnych. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012, a także przekazane praktyczne aspekty jej wdrażania oraz zasady i cel przeprowadzania auditu wewnętrznego. W szczególności zostaną omówione kwestie dotyczące bezstronności, poufności, metod i procesu inspekcji, dokumentacji systemu zarządzania oraz auditu wewnętrznego w tym ustalania kompetencji i zatwierdzania auditorów. Szkolenie będzie miało charakter wykładów, dyskusji i ćwiczeń. Więcej informacji na temat tego szkolenia, znajdą Państwo na stronie PCA.

Czas trwania szkolenia:    2 dni
Miejsce szkolenia:  

Centrum Konferencyjne, ul. Zielna 37 00-108, Warszawa

Termin szkolenia:   05-06.06.2018 r.

 

 

PD-6 – System zarządzania w jednostce certyfikującej wyroby wg normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03

Opis szkolenia: Szkolenie dedykowane jest dla pracowników odpowiedzialnych za utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania i działań technicznych w jednostce certyfikującej wyroby. Uczestnicy w trakcie szkolenia zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065. Przedstawione zostaną metody doskonalenia systemu zarządzania poprzez audity wewnętrzne, przeglądy, działania korygujące i zapobiegawcze. Szkolenie będzie miało formę wykładów, dyskusji, ćwiczeń i praktycznych treningów. Więcej informacji na temat tego szkolenia, znajdą Państwo na stronie PCA.

Czas trwania szkolenia:    1,5 dnia
Miejsce szkolenia:  

Centrum Konferencyjne, ul. Zielna 37 00-108, Warszawa

Termin szkolenia:  

01-02.02.2018 r.

25-26.10.2018 r.

 

 

PD-7 – Szkolenie dla auditorów PCA prowadzących ocenę wg normy PN-EN ISO/IEC 17025

Opis szkolenia: Szkolenie dedykowane jest dla potencjalnych auditorów PCA, którzy posiadają już wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych w laboratoriach z wdrożonym system zarządzania. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami przeprowadzania ocen i wyboru próbki audytowej, sposobem zbierania dowodów auditowych, formułowaniem i klasyfikowaniem niezgodności, a także dowiedzą się jakie są zasady komunikacji interpersonalnej i w jaki sposób napisać raport z auditu. Szkolenie w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń praktycznych prowadzone będzie przez pracowników PCA oraz psychologa biznesu. Więcej informacji na temat tego szkolenia, znajdą Państwo na stronie PCA.

Czas trwania szkolenia:    3 dni
Miejsce szkolenia:  

Centrum Konferencyjne, ul. Zielna 37 00-108, Warszawa

Termin szkolenia:   10-12.10.2018 r.

 

 

PD-9 – Szkolenie dla auditorów wiodących PCA

Opis szkolenia: Szkolenie dedykowane jest dla potencjalnych auditorów wiodących PCA, którzy posiadają już wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia auditów wewnętrznych w laboratoriach z wdrożonym system zarządzania, a także z wynikiem pozytywnym ukończyli szkolenie PD-7. W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie przekazana wiedza i praktyczne umiejętności pozwalające na prowadzenie spotkania otwierającego, planowanie auditu, rozwiązywanie trudnych sytuacji w trakcie auditu, przekazywanie wyników auditu organizacji auditowanej i opracowywanie raportu z auditu. Szkolenie ma formę krótkich wykładów oraz warsztatów podczas, których mają miejsce m. in. interaktywne ćwiczenia i analizy pozwalające na omówienie różnych przypadków i sytuacji w trakcie przeprowadzania oceny. Więcej informacji na temat tego szkolenia, znajdą Państwo na stronie PCA.

Czas trwania szkolenia:    3 dni
Miejsce szkolenia:  

Centrum Konferencyjne, ul. Zielna 37 00-108, Warszawa

Termin szkolenia:   28-30.11.2018 r.

 

 

PD-11 – System zarządzania w jednostce certyfikującej systemy zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09

Opis szkolenia: Szkolenie adresowanie jest do pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania W czasie szkolenia omówione zostają kwestie dotyczące programu certyfikacji, zakresu akredytacji w aspekcie wymagań EA/IAF oraz kompetencji i kryteriów dla auditorów. Szkolenie ma formę wykładów, dyskusji oraz praktycznego treningu. Więcej informacji na temat tego szkolenia, znajdą Państwo na stronie PCA.

Czas trwania szkolenia:    2 dni
Miejsce szkolenia:  

Centrum Konferencyjne, ul. Zielna 37 00-108, Warszawa

Termin szkolenia:  

29-30.08.2018 r.

27-28.09.2018 r.

 

 

PD-15 – Metrologia - nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratoriach

Opis szkolenia: Szkolenie adresowanie jest do pracowników technicznych oraz kierownictwa w laboratoriach badawczych i wzorcujących. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z merytorycznymi kwestiami procesu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium włączając w to praktyczną umiejętność w zakresie projektowania i wdrażania planów oraz programów nadzorowania wyposażenia pomiarowego, a także projektowania procedur zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Szkolenie ma formę wykładów oraz ćwiczeń. Więcej informacji na temat tego szkolenia, znajdą Państwo na stronie PCA.

Czas trwania szkolenia:    2 dni
Miejsce szkolenia:  

Centrum Konferencyjne, ul. Zielna 37 00-108, Warszawa

Termin szkolenia:  

26-27.04.2018 r.

11-12.12.2018 r.

 

 

PD-16 – Nowelizacja normy ISO/IEC 17025. Kierunki zmian wymagań

Opis szkolenia: Szkolenie dedykowane jest dla pracowników technicznych laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz dla pracowników jednostek oceniających zgodność wykorzystujących w swojej działalności badania lub wzorcowania z szczególnym uwzględnieniem jednostek akredytowanych, które będą zobligowane do wdrożenia znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025. W trakcie szkolenia przedstawione zostanie nowe podejście do wymagań zgodnie z znowelizowaną treścią normy ISO/IEC 17025. Szkolenie ma formę wykładów oraz dyskusji. Więcej informacji na temat tego szkolenia, znajdą Państwo na stronie PCA.

Czas trwania szkolenia:    1 dzień
Miejsce szkolenia:  

Centrum Konferencyjne, ul. Zielna 37 00-108, Warszawa

Termin szkolenia:  

27.02.2018 r.

06.03.2018 r.

10.05.2018 r.

14.06.2018 r.

07.09.2018 r.

 

 

Projekt e-Akredytacja

Pod koniec 2016 roku Polskie Centrum Akredytacji rozpoczęło realizację projektu e-Akredytacja. Założeniem projektu jest stworzenie platformy usług elektronicznych do obsługi i zarządzania w ramach procesów akredytacji oraz nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności. Platforma e-Akredytacja, poprzez redukcję administracyjnych obciążeń, będzie miała za zadanie ułatwić pracę zarówno jednostkom oceniającym zgodność jak i klientom, którzy będą mogli przejść przez cały proces akredytacji drogą elektroniczną. Dzięki temu sam proces akredytacji będzie szybszy i tańszy poprzez rezygnację w znacznym stopniu z drukowania papierowych dokumentów.

Wypełniane przez klientów formularze oraz dokumentacja przesyłane będą w formie elektronicznej i umieszczane w bazach danych gdzie będą oczekiwać na weryfikację. Budowa systemu zapewni płynną komunikację między klientami, auditorami i komitetami technicznymi.

Poniżej przedstawiono schemat procesu akredytacyjnego, który rozpoczyna się od złożenia wniosku przez klienta na platformie e-Akredytacja:

 

pca szkolenia eakredytacja

 

Platforma e-Akredytacja nie będzie ograniczać się jedynie do obsługi procesów związanych z akredytacją i nadzorem, ale umożliwi także proste i wygodne zapisy na szkolenia PCA. Osoba zainteresowana danym szkoleniem będzie mogła je wybrać z oferty szkoleń umieszczonej na platformie e-Akredytacja. Za pośrednictwem systemu będzie można dokonać zapłaty za szkolenie oraz otrzymać fakturę. Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, a także informacja o zakwalifikowaniu będą dostępne dla uczestnika po zalogowaniu do systemu. Po zakończeniu szkolenia system umożliwi również pobranie zaświadczenia.

Projekt e-Akredytacja finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, a planowany termin zakończenia realizacji projektu to II kwartał 2019 roku.

 

PCA w Internecie

Polskie Centrum Akredytacji korzysta z aktywnej formy komunikacji z klientem w Internecie. Poza własnym portalem internetowym posiada także strony w serwisach społecznościowych m.in. takich jak Facebook, Youtube czy Twitter, na których można zapoznać się z materiałami promocyjnymi oraz bieżącymi sprawami związanymi z działalnością PCA.

 

O PCAPCA jest krajową jednostką akredytującą, która działa w Polsce od 1 stycznia 2001 roku. PCA jest upoważniona do akredytacji jednostek systemu oceny zgodności, czyli laboratoriów badawczych, wzorcujących oraz jednostek certyfikujących i inspekcyjnych. Akredytacja oznacza potwierdzenie ich kompetencji i zapewnienie stałego nadzoru. Dzięki członkostwie w European co-operation for Accreditation (EA) i zawarciu wielostronnego porozumienia (MLA), akredytacja PCA jest uznawana na terytorium całej Unii Europejskiej, a także w wielu krajach na całym świecie.

Liczby Na początku 2017 roku: akredytowanych w PCA było 1550 laboratoriów, z organizacją współpracowało 690 auditorów i ekspertów. Szkolenia PCA zorganizowane w formie otwartej w roku 2016: 30 szkoleń, liczba uczestyników 706 osób.

 

Przejdź do: Szkolenia dla laboratoriów 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl