Kontakt z nami

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań
(61) 624 27 22   info@bnt-sigma.pl

Regulamin serwisu

 REGULAMIN SERWISU/SKLEPU INTERNETOWEGO

BIURA NAUKOWO-TECHNICZNEGO SIGMA

§1

Postanowienia ogólne

1. Serwis/Sklep internetowy Biura Naukowo-Technicznego SIGMA [dalej "Serwis BNT SIGMA"] prowadzi działalność informacyjną (m.in. poprzez publikację artykułów o tematyce jakościowej, technicznej) oraz sprzedaż detaliczną usług za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Serwisu BNT SIGMA u jest Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA, ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań, NIP: 666-192-55-48, tel. 61 624 27 22, adres email: info@bnt-sigma.pl

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Serwisie BNT SIGMA są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia na usługi/produkty można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu BNT SIGMA,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Serwisu BNT SIGMA
    (w wyjątkowych sytuacjach) 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy usługi/produktu. Serwis BNT SIGMA potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu BNT SIGMA przy zamawianej usłudze/produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka usługi/produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu BNT SIGMA nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonej usługi/towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient dokonuje płatności za zamówione usługi na podstawie faktury VAT wystawionej po dostarczeniu usługi (np. uczestnictwie w szkoleniu lub otrzymaniu linku do płatnej treści Serwisu).

 

§4

Dostarczenie usługi

1. W przypadku tradycyjnych usług szkoleniowych, dostarczenie usługi polega na umożliwieniu klientowi uczestnictwa w organizowanym szkoleniu (poprzez fizyczną obecność w sali szkoleniowej lub poprzez wideokonferencję).

2. W przypadku zamówienia przez klienta dostępu do płatnych treści Serwisu, dostarczenie usługi polega na wysłaniu klientowi linku do pobrania pliku i hasła do otwarcia pliku z zamówioną treścią.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności usługi/towaru z umową Klient powinien opisać niezgodność i poinformować BNT SIGMA drogą mailową.

2. Serwis BNT SIGMA ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wyświadczeniem Klientowi nowej usługi bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Serwis BNT SIGMA. 

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo do zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

3. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Serwisu BNT SIGMA zwraca klientowi zapłaconą kwotę (jeśli w tym czasie dokonano już płatności).

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc m.in. w przypadku

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (np. szkolenia udostępniane klientowi w formie pliku do pobrania i odtworzenia)

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA.

2. Dane osobowe przekazane do Biura Naukowo-Technicznego SIGMA podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu BNT SIGMA materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Serwisu BNT SIGMA (w tym zdjęć i opisów usług i towarów) bez pisemnej zgody Serwisu BNT SIGMA.

2. Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA posiada prawa autorskie do oferowanych szkoleń, narzędzi, publikowanych artykułów:

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu BNT SIGMA.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Serwis BNT SIGMA na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Serwisu BNT SIGMA do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Serwisu BNT SIGMA w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl