Zachowanie spójności pomiarowej, wykorzystywanie informacji zamieszczanych w świadectwach wzorcowania

Status szkolenia: Trwa nabór
Czas trwania szkolenia: 1 dzień (ok. 7h)
Cena brutto: 1 070,10 zł 1070.10
Cena netto: 870,00 zł
quantity os.
Zyskujesz 5 PUNKTÓW SIGMA [?]

Szczegółowy opis

Szkolenie "Zachowanie spójności pomiarowej, wykorzystywanie informacji umieszczanych w świadectwach wzorcowania"


Czy warto uczestniczyć w szkoleniu z zakresu metrologii? Nowa edycja normy ISO 17025 jeszcze mocniej podkreśla znaczenie zachowania spójności pomiarowej w zapewnieniu wiarygodności prowadzonych badań i pomiarów. Kluczowe wydaje się zrozumienie:

 • metod, za pomocą których można wykazać spójność pomiarową,
 • znaczenia informacji zamieszczanych w dokumentacji przyrządów pomiarowych oraz materiałów wykorzystywanych w badaniach.

Dzięki szkoleniu dowiecie się Państwo w jaki sposób interpretować i wykorzystywać w pracy laboratorium informacje zamieszczane w świadectwach wzorcowania, w jaki sposób ustalać i optymalizować częstotliwość wzorcowań urządzeń. Szkolenie pomaga w zdefiniowaniu działań jakie należy podjąć, aby spełnić wymagania normy ISO 17025 oraz wytycznych PCA w zakresie zapewnienia i wykazania spójności pomiarowej.

Szkolenie polecane jest w szczególności: kierownikom laboratoriów, osobom odpowiedzialnym za nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i wzorcowaniami urządzeń, auditorom wewnętrznym systemu zarządzania jakością w laboratorium.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

1. Podstawowe definicje metrologiczne

 • wzorcowanie, kalibracja, legalizacja, adiustacja
 • spójność pomiarowa wyników pomiarów

2. Zapewnienie spójności pomiarowej

 • wymagania polityki DA-06 oraz normy ISO 17025
 • nieprzerwany łańcuch porównań
 • odniesienie do jednostek miary SI
 • niepewność pomiaru przy wzorcowaniu
 • świadectwa legalizacji a świadectwa wzorcowania

3. Analiza świadectw wzorcowania urządzeń

4. Analiza świadectw certyfikowanych materiałów odniesienia 

5. Wykorzystanie danych zawartych na świadectwach wzorcowania w szacowaniu niepewności pomiaru

6. Wykorzystanie danych z dokumentacji technicznej i wzorcowania do określenia kryteriów dopuszczenia urządzenia do pracy

7. Wzorcowanie urządzeń

 • ustalanie zakresu wzorcowania
 • optymalizacja częstotliwości wzorcowania z wykorzystaniem
  podejścia procesowego i analizy trendów z kart kontrolnych
 • kompetencje personelu wykonującego wzorcowania wewnętrzne

8. Omówienie przypadków zgłoszonych przez uczestników

Wzorcowanie wagi? Wzorcowanie termometru? Kalibracja alkomatu? Zachęcamy do zabrania ze sobą dokumentów, które chcieliby Państwo omówić w trakcie szkolenia. Mogą to być np. specyfikacje techniczne urządzeń i przyrządów, świadectwa sprawdzeń i wzorcowań sprzętu kontrolno-pomiarowego, certyfikaty materiałów odniesienia. 

 

 

 

Termin szkolenia:
18 listopada 2017

Lokalizacja:
Poznań
Towarowa 35
Biurowiec Delta

 

 

 

Termin szkolenia:
7 kwietnia 2018

Lokalizacja:
Uniejów
Zamkowa 2
Restauracja Herbowa

 

 

 

Termin szkolenia:
23 maja 2018

Lokalizacja:
Międzyzdroje
Bohaterów Warszawy 17
Hotel Aurora

 

 

 

Termin szkolenia:
29 września 2018

Lokalizacja:
Gdańsk
Czarny Dwór 4
Hotel Dal

 

 

 

Termin szkolenia:
2 grudnia 2018

Lokalizacja:
Wrocław
Piłsudskiego 104
Hotel Sofia

 

 

 

 

 

 

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje (szkolenie tradycyjne) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia nie obejmuje Zakwaterowania (osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem; Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nie rezerwuje noclegów).
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu Na podstawie wypełnionego elektronicznie "FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO" (patrz wyżej).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu Prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mail.
Płatność za szkolenie Na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu (30-dniowy termin płatności).
BONUS dla uczestnika szkolenia Usługa "Zadaj pytanie ekspertowi" - prawo do nieodpłatnych konsultacji drogą e-mail przez rok od daty uczestnictwa w szkoleniu.

Produkty powiązane

Inne (10)

13 sierpnia 2017

Jednym z wymagań związanych z wdrażaniem normy ISO 17025 przez laboratoria badawcze jest spójność pomiarowa, stanowiąca ważne narzędzie zapewnienia jakości. Ustanowienie i utrzymanie spójności pomiarowej w laboratorium gwarantuje, iż otrzymane w nim wyniki są jednoznaczne, wiarygodne i porównywalne. Zgodnie z definicją zawartą w Międzynarodowym słowniku metrologii (PKN-ISO/IEC Guide 99:2010) spójność pomiarowa to właściwość wyniku pomiaru lub wzorca jednostki miary, która polega na tym, że można powiązać go z określonymi odniesieniami, na ogół z wzorcami państwowymi albo międzynarodowymi jednostkami miary za pośrednictwem nieprzerwanego łańcucha porównań, z których wszystkie mają określoną niepewność.

13 sierpnia 2017

Spójność pomiarową zapewnia się poprzez kalibrację wyposażenia pomiarowego i wykonanie wzorców oraz materiałów odniesienia (dokumentem potwierdzającym wzorcowanie jest świadectwo wzorcowania, nie jest nim natomiast świadectwo legalizacji). Spójność pomiarową potwierdza się dzięki porównaniu wyniku badania względem wzorca o najwyższej jakości (wzorzec pierwszorzędowy). Do źródeł spójności pomiarowej w laboratorium zalicza się wyposażenie pomiarowe, które składa się z takich elementów jak: • przyrządy pomiarowe, • wzorce, • układy pomiarowe, • wyposażenie badawcze pełniące funkcje pomiarowe.

13 sierpnia 2017

Spójność pomiarowa określana jest przez sześć podstawowych elementów: • udokumentowaną niepewność pomiaru – określa rozrzut wartości wielkości mierzonej, obliczona wedle uzgodnionej metody powinna umożliwiać oszacowanie całkowitej niepewności pomiaru pełnego łańcucha porównań, • nieprzerwany łańcuch porównań – prowadzi do ustalonych odniesień, zaakceptowanych przez strony, najczęściej do międzynarodowego lub państwowego wzorca pomiarowego, • udokumentowaną procedurę pomiarową – powinna zawierać zapisy wzorcowań z każdego stopnia łańcucha zgodnie z powszechnie uznanymi procedurami prowadzenia dokumentacji, • kompetencje – laboratoria powinny przedstawić dokumentację potwierdzającą swoje kompetencje techniczne np. dowody akredytacji, • odniesienie do jednostek miary układu SI, wzorców pomiarowych odniesienia lub procedur pomiarowych zawierających jednostkę miary – łańcuch porównań, tam gdzie to możliwe, powinien kończyć się na wzorcach pierwotnych i być wyrażony w jednostkach SI • odstępy czasu między wzorcowniami – wzorcowania muszą być wykonywane w określonych odstępach czasu, uzależnionych od takich zmiennych jak np.: wymagana niepewność i stabilność wyposażenia pomiarowego.

7 września 2017

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest jednostką nadzorującą pracę laboratoriów wzorcujących. Jednym z kluczowych dokumentów określających wymagania PCA w zakresie spójności pomiarowej jest „Polityka dotycząca zachowania spójności pomiarowej”. W dokumencie tym znajdziemy wymagania i zalecenia odnoszące się nie tylko do laboratoriów, ale również jednostek inspekcyjnych i jednostek certyfikujących wyroby oraz systemy zarządzania.

7 września 2017

Spójność pomiarowa - właściwość pomiaru lub wzorca jednostki miary gwarantująca możliwość powiązania go z określonymi odniesieniami. Odniesieniami tymi są na ogół z wzorce państwowe lub międzynarodowe. Powiązanie musi się zawsze odbywać za pośrednictwem nieprzerwanego łańcucha porównań, a każde z powiązań musi być udokumentowane (świadectwo kalibracji, świadectwo wzorcowania) i posiadać znaną, oszacowaną zgodnie z przyjętymi zasadami niepewność pomiaru (parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, który można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej).

7 września 2017

Zapewnienie spójności pomiaru jest warunkiem jednoznaczności otrzymywanych wyników pomiarowych oraz umożliwia ich rzetelne porównywanie. Wykorzystując przyrządy pomiarowe lub wzorce robocze, musimy zapewnić, że ich wzorcowanie odbywa się w akredytowanych laboratoriach wzorcujących. Wzorce pomiarowe, przyrządy pomiarowe, układy pomiarowe stosowane do wzorcowań, kalibracji, badań i pomiarów, mające wpływ na niepewność pomiaru, powinny być wzorcowane przez krajowe instytucje metrologiczne NMI lub Instytuty Desygnowane DI, będące depozytariuszami wzorców państwowych albo przez akredytowane laboratoria wzorcujące. W przypadku braku możliwości realizacji wzorcowania w wyżej wymienionych instytucjach, dopuszcza się wykorzystanie innych wzorcowań, przy czym jednostka zlecająca wzorcowanie powinna dysponować dowodami zasadności wyboru sposobu zachowania spójności pomiarowej.

7 września 2017

Wzorcowanie/ kalibracja - ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami. Następnie informacja zostaje wykorzystana do ustalenia zależności, dzięki której jest możliwe matematyczne wyznaczenie wyniku pomiaru na podstawie zmierzonej wielkości danej cechy.

7 września 2017

PCA nie akceptuje świadectw legalizacji jako potwierdzenia spójności pomiarowej. Świadectwa wzorcowania wydawane przez akredytowane laboratoria wzorcujące muszą posiadać symbol akredytacji, a wzorcowane parametry i przyrządy muszą być objęte zakresem akredytacji.

7 września 2017

Konieczne jest posiadanie przez właściciela/ użytkownika sprzętu, harmonogramu wzorcowań oraz sprawdzeń okresowych sprzętu. Fakt przeprowadzenie wzorcowania, musi zostać musi zostać udokumentowany poprzez wydanie świadectwa wzorcowania.

7 września 2017

Kompetencje personelu wykonującego wzorcowania wewnętrzne muszą być udokumentowane; należy przechowywać dokumentację szkoleń oraz dowody kompetencji w postaci np. wyników egzaminu lub wyników z auditu w zakresie wykonywania wzorcowań.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl