Lepsza oferta? W Newsletter!

• Oferty niedostępne na stronie www
 Wiadmość wysyłamy raz w miesiącu


g -
Kontakt z nami

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań
(61) 624 27 22   info@bnt-sigma.pl
FORMULARZ WYCENY SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Sterowanie jakością badań w laboratorium - karty kontrolne, badania biegłości, narzędzia statystyczne

Status szkolenia: Trwa nabór - zagłosiła się już minimalna wymagana liczba uczestników
Czas trwania szkolenia: 1 dzień (ok. 7h)
Cena brutto: 971,70 zł 971.70
Cena netto: 790,00 zł
quantity os.
Zyskujesz 5 PUNKTÓW SIGMA [?]

Szczegółowy opis

Szkolenie "Sterowanie jakością badań w laboratorium - karty kontrolne, badania biegłości, narzędzia statystyczne"


Cel szkolenia: Szkolenie koncentruje się na omówieniu elementów, które powinny znaleźć się w programie sterowania jakością badań laboratoriów badawczych i wzorcujących. Omówimy które parametry metody badawczej należy nadzorować w ramach prowadzonych w laboratorium kart kontrolnych. Przedstawimy możliwe sposoby okresowego monitorowania niezmienności poprawności metody. Przeanalizujemy jakie konsekwencje niesie dla laboratorium uczestnictwo w badaniach biegłości, w których statystyki osiągnięć obliczane są za pomocą poszczególnych metodyk. W trakcie szkolenia przedstawimy zasady identyfikowania wartości odstających, porównywania wartości średnich i wariancji

Grupa docelowa: osoby prowadzące pomiary i badania laboratoryjne, kierownicy laboratoriów, audytorzy systemu ISO 17025

 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

1. Statystyka opisowa w laboratorium

a) miary położenia i rozproszenia (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, wariancja)
b) poprawność a precyzja metody badawczej

2. Zastosowanie narzędzi statystycznych w laboratorium

a) odrzucanie wartości odstających (test Dixona, Grubbsa, Doerffel'a)
b) porównywanie precyzji dwóch metod (test F-Snedecora)
c) porównywanie średnich w badaniu elastyczności metody (test t-Studenta)

d) badanie liniowości metody (współczynnik korelacji, współczynnik determinacji, odchylenie standardowe
    współczynnika nachylenia i współczynnika przesunięcia prostej)

3. Sterowanie jakością badań - wewnętrzne sterowanie jakością, zewnętrze sterowanie jakością

a) norma ISO 17025 oraz wytyczne PCA - program sterowania jakością badań
b) "tradycyjne" karty kontrolne 

 • budowa karty, zastosowanie, interpretacja
 • ocena bieżąca karty (kryteria normy ISO 8258 oraz kryteria Wheeler'a)
 • ocena końcowa karty (analiza statystyczna)

c) karty kontrolne Shewharta i ich zastosowanie w laboratorium

 • karta kontrolna średniej w monitoringu próbki kontrolnej i próby ślepej
 • karta pojedynczych obserwacji w monitoringu odzysku
 • karta rozstępu w monitoringu podwójnych próbek kontrolnych i rzeczywistych
 • karta kontrolna zakresu roboczego metody
 • karta odchylenia standardowego
 • karty z zadanymi wartościami normatywnymi
 • karty bez zadanych wartości normatywnych

d) zewnętrzne sterowanie jakością badań badań

 • wytyczne EA-4/18:2010 oraz DA-05
 • badania biegłości - ustalanie poziomu i częstości uczestnictwa
 • obliczanie i interpretacja statystyk osiągnięć: z-score, z'-score, zeta-score, D, Ez+, Ez

 


 


Przeczytaj więcej o Wideokonferencji HD
  Powiedz o szkoleniu znajomemu

 

  


  

 

 

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje (szkolenie tradycyjne) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia obejmuje (wideokonferencja HD) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia nie obejmuje Zakwaterowania (osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem; Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nie rezerwuje noclegów).
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu Na podstawie wypełnionego elektronicznie "FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO" (patrz wyżej).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu Prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mail.
Płatność za szkolenie Na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu (30-dniowy termin płatności).
BONUS dla uczestnika szkolenia Usługa "Zadaj pytanie ekspertowi" - prawo do nieodpłatnych konsultacji drogą e-mail przez rok od daty uczestnictwa w szkoleniu.

Produkty powiązane

Podstawowe definicje - materiały dodatkowe (11)

24 lutego 2017

Miary położenia za pomocą jednej liczby (a więc w sposób bardzo syntetyczny) charakteryzują ogólny poziom wartości cechy w zbiorowości. Średnia arytmetyczna - suma wartości zaobserwowanych podzielona przez ich liczbę. Mediana – wartość środkowa z niemalejącego szeregu liczb.

24 lutego 2017

Miary położenia nie wystarczają dla pełnej charakterystyki badanych szeregów statystycznych, bowiem poszczególne obserwacje mogą różnić się od obliczonej wartości średniej. Z reguły miary rozproszenia odnoszą się do określenia różnic pomiędzy obserwacjami a wartością średniej arytmetycznej. Najczęściej stosowane miary rozproszenia to: rozstęp, wariancja, od chylenie standardowe, względne odchylenie standardowe (współczynnik zmienności). Rozstęp - różnica między największą i najmniejszą wartością zaobserwowaną. Wariancja - suma kwadratów różnic między wartościami zaobserwowanymi a ich wartością średnią, podzielona przez liczbę o jeden mniejszą od liczby obserwacji. Odchylenie standardowe - dodatni pierwiastek kwadratowy z wariancji. Współczynnik zmienności - stosunek odchylenia standardowego s do wartości średniej. Może być również wyrażony w postaci względnej (RSD). Odchylenie standardowe średniej - stosunek odchylenia standardowego s do liczby obserwacji.

24 lutego 2017

Błąd gruby jest to błąd o wartości tak znacznie odbiegającej od pozostałych błędów w serii, że może być rozpatrywany jako nienależący do badanej populacji, lecz spowodowany przyczyną działającą przejściowo, np. nieprawidłowym wykonaniem pomiaru, użyciem wadliwie działającego przyrządu lub pomyłką w obliczeniach. Do odrzucania wartości odstających, identyfikowania błędów grubych, najczęściej wykorzystuje się jeden z testów - test Q-Dixona, test Grubbsa lub test Doerffela. Wykonanie testu Q-Dixona sprowadza się do uszeregowania liczb w szereg niemalejący, obliczenia parametrów Q1 i Qn oraz porównania ich z wartościami krytycznymi z tablic statystycznych. W przypadku testu Grubbsa oblicza się trzy parametry, które następnie porównywane są z wartościami krytycznymi z tablic statystycznych. W teście Doerffela dla otrzymanych wyników, ale z pominięciem wyniku podejrzanego, oblicza się średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe i jeżeli wynik podejrzany różni się od wartości średniej więcej niż o 4s, to przypuszczalnie jest on obciążony błędem grubym.

24 lutego 2017

Za pomocą testu F-Snedecora można zweryfikować czy rozrzuty (odchylenia standardowe) dwóch serii danych różnią lub nie różnią się istotnie statystycznie. Przeprowadzenie testu wymaga obliczenia wartości odchyleń standardowych dla porównywanych serii wyników i obliczenia parametru f, który następnie porównywany jest z wartością krytyczną z tablicy statystycznej.

24 lutego 2017

Jeżeli porównywane serie danych (procedury badawcze) nie różnią się w sposób statystycznie istotny pod względem precyzji (stosujemy w tym celu test F-Snedecora), ich średnie (bądź dokładność metody) porównujemy stosując test t-Studenta. Po obliczeniu parametru t, porównuje się go z wartością krytyczną z odpowiedniej tablicy statystycznej. Jeżeli porównywane procedury różnią się w sposób istotny statystycznie pod względem precyzji, ich dokładność (poprawność) porównujemy stosując test C-Cochrana i Coxa (w przypadku serii mało licznych) lub test Aspin i Welcha.

24 lutego 2017

Sterowanie jakością badań, obejmujące tzw. wewnętrzne sterowanie jakością oraz zewnętrzne sterowanie jakością badań, musi zostać wdrożone przez laboratorium dla każdej metody badawczej. Celem wdrożenia programu jest monitorowanie „miarodajności podejmowanych badań. Program zewnętrznego sterowania jakością badań realizują laboratoria poprzez udział w porównaniach międzylaboratoryjnych i programach badania biegłości, wykonywanie badań certyfikowanych materiałów odniesienia. Dzięki zewnętrznemu sterowaniu jakością badań, laboratorium ma okazję porównać swoje wyniki badań do „wyników innych” i monitorować w ten sposób swoją poprawność. W zależności od charakteru metody badawczej, wewnętrzne sterowanie jakością może być realizowane poprzez powtarzanie badań za pomocą innej metody, pojedyncze lub powtarzane badanie materiału o statusie CRM – certyfikowanego materiału kontrolnego, RM – materiału referencyjnego, INRM – przygotowanego wewnętrznie materiału kontrolnego, wzorców, prób archiwalnych (stabilne w czasie próbki laboratoryjne). Doskonałym źródłem informacji na temat precyzji metody może być wykonywanie badań powtarzanych tych samych próbek laboratoryjnych (próbki równoległe).

24 lutego 2017

Do śledzenie zmienności wewnątrzlaboratoryjnych powszechnie stosuje się diagramy kontrolne wykorzystujące mechanizm Karty Shewharta. Karty kontrolne służą do oceny czy proces jest statystycznie stabilny - jeśli jest stabilny, pomiary sprawdzajace reprezentujące proces (metodę badawczą) mieszczą się w określonych granicach (tzw. granicach działania). Najczęściej granicę działania ustala się w odległości trzech odchyleń standardowych od wartości centralnej, jednak należy pamiętać, iż norma PN-ISO 8258+AC1 „Karty kontrolne Shewharta”, w zależności od rodzaju karty i ilości pomiarów tworzących jeden podzbiór („jedną kropkę-punkt” rejestrowany na karcie), wskazuje dokładne wartości współczynników jakie należy zastosować podczas budowy karty.

24 lutego 2017

Liczność podzbioru – ilość próbek, z których średnia tworzy jeden podzbiór („jedną kropkę-punkt” rejestrowany na karcie. Im większa liczność podzbiorów tym teoretycznie lepiej, jednak ostateczna liczba pomiarów tworzących podzbiór powinna być zgodna z ilością powtórzeń wykonywanych w badaniach rutynowych uzależniona względami praktycznymi. Należy również pamiętać, aby każdy podzbór posiadał taką samą liczność. Częstość pobierania próbek powinna być uzależniona od kosztu poboru i analizy próbki. Dla dużych podzbiorów zwykle próbkuje się rzadziej (w ten sposób ustalone sterowanie jakością badań pozwala na precyzyjniejsze wykrycie małej zmiany średniej), dla małych podzbiorów zwykle próbuje się częściej (w ten sposób mamy okazję szybciej wykryć dużą zmianę). Na początku stosowania metody badawczej, gdy laboratorium nie posiada jeszcze dostatecznej wiedzy na temat prawdopodobnej zmienności metody, częstość badania próbek kontrolnych zwykle jest większa. Z czas laboratoria dokonują redukcji częstotliwości badania próbek kontrolnych. Liczba podzbiorów na karcie (ilość miejsc na karcie) zwykle zawiera się między 10 (badania wykonywane rzadko) a 25 (badania wykonywane częściej).

24 lutego 2017

Prowadząc kartę kontrolną zaobserwować możemy dwa rodzaje „wahań“.1.Normalnie - oczekiwane w procesie. Mają one niewielki wpływ na proces i wynikają z natury procedury badawczej. 2. Wynikające ze przyczyn specjalnych – mają charakter miejscowy, stanowią wyjątki i powinny być uważane za nieprawidłowości. Są one związane z konkretną „anomalią” (zmiana warunków otoczenia lub zachowania sprzętu, błąd osoby wykonującej pomiar).

24 lutego 2017

Do oceny bieżącej karty najczęściej wykorzystuje się kryteria ostrzegawcze wg. Wheelera. Za konfigurację nietypową, uznaję się poniższe układy a) jeden wynik znajduje się poza granicami działania; b) dwa z trzech kolejnych wyników znajdują się po tej samej stronie linii centralnej w obszarze między linią ostrzegawczą a linią działania; c) cztery z pięciu kolejnych wyników znajdują się po tej samej stronie linii centralnej w obszarze między s a 3s; d) osiem kolejnych wyników znajduje się po tej samej stronie linii centralnej w obszarze między wartością linii centralnej do 3s. Opcjonalnie w ocenie karty można wykorzystać kryteria wskazane w normie PN-ISO 8258+AC1 „Karty kontrolne Shewharta”.

24 lutego 2017

Po naniesieniu na diagram ostatniego wyniku najczęściej: odrzuca się wyniki odstające (np. za pomocą testu Q-Dixona), wyznacza się nową wartość średnią i nowe odchylenie standardowe (na podstawie punktów naniesionych na kartę); ocenia niezmienność precyzji testem F-Snedecora i niezmienność wartości średniej testem t-Studenta; pozostawia się dotychczasowe granice ostrzegawcze i granice działania lub wykreśla się nową kartę z nową linią centralną, nową granicą ostrzegawczą i nową granica działania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl