Sterowanie jakością badań w laboratorium - karty kontrolne, badania biegłości, narzędzia statystyczne

Status szkolenia: Trwa nabór
Czas trwania szkolenia: 1 dzień (ok. 7h)
Cena brutto: 1 070,10 zł 1070.10
Cena netto: 870,00 zł
ilość os.
Zyskujesz 5 PUNKTÓW SIGMA [?]
* - Pole wymagane

Szczegółowy opis

Szkolenie "Sterowanie jakością badań w laboratorium - karty kontrolne, badania biegłości, narzędzia statystyczne"

Dostępne formy szkolenia: 
Szkolenie otwarte  |  Szkolenie na miejscu w laboratorium  |  Transmisja szkolenia "NA ŻYWO" przez Internet do laboratorium

Cel szkolenia: Szkolenie koncentruje się na omówieniu elementów, które powinny znaleźć się w programie sterowania jakością badań laboratoriów badawczych i wzorcujących. Omówimy które parametry metody badawczej należy nadzorować w ramach prowadzonych w laboratorium kart kontrolnych, przedstawimy możliwe sposoby okresowego monitorowania niezmienności poprawności metody. Przeanalizujemy jakie konsekwencje niesie dla laboratorium uczestnictwo w badaniach biegłości, w których statystyki osiągnięć obliczane są za pomocą poszczególnych metodyk. W trakcie szkolenia omówimy zasady identyfikowania wartości odstających, statystycznego porównywania wartości średnich i wariancji

Grupa docelowa: Osoby prowadzące pomiary i badania laboratoryjne, kierownicy laboratoriów, audytorzy systemu ISO 17025.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

1. Narzędzia statystyczne w laboratorium; statystyka opisowa

 • odrzucanie wartości odstających (test Dixona, Grubbsa, Doerffel'a)
 • porównywanie precyzji dwóch metod (test F-Snedecora)
 • porównywanie średnich w badaniu elastyczności metody (test t-Studenta)
 • badanie liniowości metody (współczynnik korelacji, współczynnik determinacji, 
  odchylenie standardowe współczynnika nachylenia i współczynnika przesunięcia prostej)
 • miary położenia i rozproszenia (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, wariancja)
 • poprawność a precyzja metody badawczej

2. Sterowanie jakością badań - wymagania

 • wymagania normy ISO 17025 i PCA DAB-07 - program sterowania jakością badań
 • wymagania PCA DA-05, wytyczne EA-4/18:2010 - uczestnictwo w badaniach biegłości

3. Wewnętrzne sterowanie jakością badań

a) wewnętrzna kontrola jakości

 • badanie materiałów odniesienia
 • badanie materiałów kontrolnych
 • badanie próbek ślepych
 • badanie próbek wzbogaconych
 • badanie próbek archiwalnych
 • równolegle prowadzone badanie próbki podzielonej (przez tego samego analityka lub przez dwóch analityków)
 • wykonanie oznaczenia tego samego parametru z zastosowaniem dwóch różnych metod

b) rodzaje kart kontrolnych (karty Shewharta i karty "3 sigma") - przykłady zastosowania w laboratorium, budowa kart, interpretacja

 • karta kontrolna średniej w monitoringu próbki kontrolnej i próby ślepej
 • karta pojedynczych obserwacji w monitoringu odzysku
 • karta rozstępu w monitoringu podwójnych próbek kontrolnych i rzeczywistych
 • karta kontrolna zakresu roboczego metody
 • karta odchylenia standardowego
 • karty z zadanymi wartościami normatywnymi
 • karty bez zadanych wartości normatywnych
 • ocena bieżąca karty (kryteria normy ISO 8258 oraz kryteria Wheeler'a)
 • ocena końcowa karty (analiza statystyczna)

4. Zewnętrzne sterowanie jakością badań

 • badania biegłości - ustalanie poziomu i częstości uczestnictwa
 • obliczenia i analiza statystyczna wyników dostarczonych przez uczestników badania biegłości
 • interpretacja statystyk osiągnięć: z-score, z'-score, zeta-score, D, Ez+, Ez

 

PROGRAM SZKOLENIA I INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
(kliknij zdjęcie poniżej, aby pobrać dokument pdf)

Kliknij, aby pobrać program szkolenia STEROWANIE JAKOŚCIĄ BADAŃ

 
TERMINY SZKOLEŃ OTWARTYCH 2018

 

 

Termin szkolenia:
24 kwietnia 2018

Lokalizacja:
Uniejów
Zamkowa 2
Restauracja Herbowa

 

 

 

Termin szkolenia:
7 czerwca 2018

Lokalizacja:
Poznań
Towarowa 35
Biurowiec Delta

 

 

 

Termin szkolenia:
20 października 2018

Lokalizacja:
Gdańsk
Czarny Dwór 4
Hotel Dal

 

 

 

Termin szkolenia:
16 grudnia 2018

Lokalizacja:
Wrocław
Piłsudskiego 104
Hotel Sofia

 

 

 


 


Przeczytaj więcej o Wideokonferencji HD
  Powiedz o szkoleniu znajomemu

 

  


 

 

 

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje (szkolenie tradycyjne) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia obejmuje (wideokonferencja HD) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia nie obejmuje Zakwaterowania (osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem; Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nie rezerwuje noclegów).
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu Na podstawie wypełnionego elektronicznie "FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO" (patrz wyżej).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu Prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mail.
Płatność za szkolenie Na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu (30-dniowy termin płatności).
BONUS dla uczestnika szkolenia Usługa "Zadaj pytanie ekspertowi" - prawo do nieodpłatnych konsultacji drogą e-mail przez rok od daty uczestnictwa w szkoleniu.

Produkty powiązane

Inne (17)

24 lutego 2017

Miary położenia za pomocą jednej liczby (a więc w sposób bardzo syntetyczny) charakteryzują ogólny poziom wartości cechy w zbiorowości. Średnia arytmetyczna - suma wartości zaobserwowanych podzielona przez ich liczbę. Mediana – wartość środkowa z niemalejącego szeregu liczb.

24 lutego 2017

Miary położenia nie wystarczają dla pełnej charakterystyki badanych szeregów statystycznych, bowiem poszczególne obserwacje mogą różnić się od obliczonej wartości średniej. Z reguły miary rozproszenia odnoszą się do określenia różnic pomiędzy obserwacjami a wartością średniej arytmetycznej. Najczęściej stosowane miary rozproszenia to: rozstęp, wariancja, od chylenie standardowe, względne odchylenie standardowe (współczynnik zmienności). Rozstęp - różnica między największą i najmniejszą wartością zaobserwowaną. Wariancja - suma kwadratów różnic między wartościami zaobserwowanymi a ich wartością średnią, podzielona przez liczbę o jeden mniejszą od liczby obserwacji. Odchylenie standardowe - dodatni pierwiastek kwadratowy z wariancji. Współczynnik zmienności - stosunek odchylenia standardowego s do wartości średniej. Może być również wyrażony w postaci względnej (RSD). Odchylenie standardowe średniej - stosunek odchylenia standardowego s do liczby obserwacji.

24 lutego 2017

Błąd gruby jest to błąd o wartości tak znacznie odbiegającej od pozostałych błędów w serii, że może być rozpatrywany jako nienależący do badanej populacji, lecz spowodowany przyczyną działającą przejściowo, np. nieprawidłowym wykonaniem pomiaru, użyciem wadliwie działającego przyrządu lub pomyłką w obliczeniach. Do odrzucania wartości odstających, identyfikowania błędów grubych, najczęściej wykorzystuje się jeden z testów - test Q-Dixona, test Grubbsa lub test Doerffela. Wykonanie testu Q-Dixona sprowadza się do uszeregowania liczb w szereg niemalejący, obliczenia parametrów Q1 i Qn oraz porównania ich z wartościami krytycznymi z tablic statystycznych. W przypadku testu Grubbsa oblicza się trzy parametry, które następnie porównywane są z wartościami krytycznymi z tablic statystycznych. W teście Doerffela dla otrzymanych wyników, ale z pominięciem wyniku podejrzanego, oblicza się średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe i jeżeli wynik podejrzany różni się od wartości średniej więcej niż o 4s, to przypuszczalnie jest on obciążony błędem grubym.

24 lutego 2017

Za pomocą testu F-Snedecora można zweryfikować czy rozrzuty (odchylenia standardowe) dwóch serii danych różnią lub nie różnią się istotnie statystycznie. Przeprowadzenie testu wymaga obliczenia wartości odchyleń standardowych dla porównywanych serii wyników i obliczenia parametru f, który następnie porównywany jest z wartością krytyczną z tablicy statystycznej.

24 lutego 2017

Jeżeli porównywane serie danych (procedury badawcze) nie różnią się w sposób statystycznie istotny pod względem precyzji (stosujemy w tym celu test F-Snedecora), ich średnie (bądź dokładność metody) porównujemy stosując test t-Studenta. Po obliczeniu parametru t, porównuje się go z wartością krytyczną z odpowiedniej tablicy statystycznej. Jeżeli porównywane procedury różnią się w sposób istotny statystycznie pod względem precyzji, ich dokładność (poprawność) porównujemy stosując test C-Cochrana i Coxa (w przypadku serii mało licznych) lub test Aspin i Welcha.

24 lutego 2017

Sterowanie jakością badań, obejmujące tzw. wewnętrzne sterowanie jakością oraz zewnętrzne sterowanie jakością badań, musi zostać wdrożone przez laboratorium dla każdej metody badawczej. Celem wdrożenia programu jest monitorowanie „miarodajności podejmowanych badań. Program zewnętrznego sterowania jakością badań realizują laboratoria poprzez udział w porównaniach międzylaboratoryjnych i programach badania biegłości, wykonywanie badań certyfikowanych materiałów odniesienia. Dzięki zewnętrznemu sterowaniu jakością badań, laboratorium ma okazję porównać swoje wyniki badań do „wyników innych” i monitorować w ten sposób swoją poprawność. W zależności od charakteru metody badawczej, wewnętrzne sterowanie jakością może być realizowane poprzez powtarzanie badań za pomocą innej metody, pojedyncze lub powtarzane badanie materiału o statusie CRM – certyfikowanego materiału kontrolnego, RM – materiału referencyjnego, INRM – przygotowanego wewnętrznie materiału kontrolnego, wzorców, prób archiwalnych (stabilne w czasie próbki laboratoryjne). Doskonałym źródłem informacji na temat precyzji metody może być wykonywanie badań powtarzanych tych samych próbek laboratoryjnych (próbki równoległe).

24 lutego 2017

Do śledzenie zmienności wewnątrzlaboratoryjnych powszechnie stosuje się diagramy kontrolne wykorzystujące mechanizm Karty Shewharta. Karty kontrolne służą do oceny czy proces jest statystycznie stabilny - jeśli jest stabilny, pomiary sprawdzajace reprezentujące proces (metodę badawczą) mieszczą się w określonych granicach (tzw. granicach działania). Najczęściej granicę działania ustala się w odległości trzech odchyleń standardowych od wartości centralnej, jednak należy pamiętać, iż norma PN-ISO 8258+AC1 „Karty kontrolne Shewharta”, w zależności od rodzaju karty i ilości pomiarów tworzących jeden podzbiór („jedną kropkę-punkt” rejestrowany na karcie), wskazuje dokładne wartości współczynników jakie należy zastosować podczas budowy karty.

24 lutego 2017

Liczność podzbioru – ilość próbek, z których średnia tworzy jeden podzbiór („jedną kropkę-punkt” rejestrowany na karcie. Im większa liczność podzbiorów tym teoretycznie lepiej, jednak ostateczna liczba pomiarów tworzących podzbiór powinna być zgodna z ilością powtórzeń wykonywanych w badaniach rutynowych uzależniona względami praktycznymi. Należy również pamiętać, aby każdy podzbór posiadał taką samą liczność. Częstość pobierania próbek powinna być uzależniona od kosztu poboru i analizy próbki. Dla dużych podzbiorów zwykle próbkuje się rzadziej (w ten sposób ustalone sterowanie jakością badań pozwala na precyzyjniejsze wykrycie małej zmiany średniej), dla małych podzbiorów zwykle próbuje się częściej (w ten sposób mamy okazję szybciej wykryć dużą zmianę). Na początku stosowania metody badawczej, gdy laboratorium nie posiada jeszcze dostatecznej wiedzy na temat prawdopodobnej zmienności metody, częstość badania próbek kontrolnych zwykle jest większa. Z czas laboratoria dokonują redukcji częstotliwości badania próbek kontrolnych. Liczba podzbiorów na karcie (ilość miejsc na karcie) zwykle zawiera się między 10 (badania wykonywane rzadko) a 25 (badania wykonywane częściej).

24 lutego 2017

Prowadząc kartę kontrolną zaobserwować możemy dwa rodzaje „wahań“.1.Normalnie - oczekiwane w procesie. Mają one niewielki wpływ na proces i wynikają z natury procedury badawczej. 2. Wynikające ze przyczyn specjalnych – mają charakter miejscowy, stanowią wyjątki i powinny być uważane za nieprawidłowości. Są one związane z konkretną „anomalią” (zmiana warunków otoczenia lub zachowania sprzętu, błąd osoby wykonującej pomiar).

24 lutego 2017

Do oceny bieżącej karty najczęściej wykorzystuje się kryteria ostrzegawcze wg. Wheelera. Za konfigurację nietypową, uznaję się poniższe układy a) jeden wynik znajduje się poza granicami działania; b) dwa z trzech kolejnych wyników znajdują się po tej samej stronie linii centralnej w obszarze między linią ostrzegawczą a linią działania; c) cztery z pięciu kolejnych wyników znajdują się po tej samej stronie linii centralnej w obszarze między s a 3s; d) osiem kolejnych wyników znajduje się po tej samej stronie linii centralnej w obszarze między wartością linii centralnej do 3s. Opcjonalnie w ocenie karty można wykorzystać kryteria wskazane w normie PN-ISO 8258+AC1 „Karty kontrolne Shewharta”.

24 lutego 2017

Po naniesieniu na diagram ostatniego wyniku najczęściej: odrzuca się wyniki odstające (np. za pomocą testu Q-Dixona), wyznacza się nową wartość średnią i nowe odchylenie standardowe (na podstawie punktów naniesionych na kartę); ocenia niezmienność precyzji testem F-Snedecora i niezmienność wartości średniej testem t-Studenta; pozostawia się dotychczasowe granice ostrzegawcze i granice działania lub wykreśla się nową kartę z nową linią centralną, nową granicą ostrzegawczą i nową granica działania.

18 sierpnia 2017

Monitorowanie funkcjonowania metody badawczej powinno być „planowane i poddawane przeglądom” (wymaganie ISO 17025). Niezbędny wydaje się więc udział pracowników laboratoriów w szkoleniach statystycznych. Szkolenie statystyka w laboratorium powinno obejmować na następujące zagadnienia: poznanie podstaw statystyki opisowej i stosowania testów statystycznych (podstawowe narzędzia statystyczne wykorzystywane w ocenie serii danych), metodyki statystycznego sterowania jakością badań (SPC), interpretacja z-score i innych statyk osiągnięć stosowanych w raportowaniu wyników badań biegłości.

18 sierpnia 2017

W przypadku gdy laboratorium jest odpowiedzialne za pobór prób, wewnętrzne sterowanie jakością musi objąć proces pobierania próbek. Zazwyczaj pobiera się w tym celu ślepe próbki terenowe, próbki podwójnie pobrane i/lub próbki pobrane równolegle. W przypadku poboru próbek wody, regularnie wykonywanych ślepych prób, w której zamiast badanej próbki używa się wody destylowanej.

18 sierpnia 2017

Próbki kontrolne należy analizować w ten sam sposób co próbki rutynowe (próbki badane od klienta), w tych samych warunkach co próbki badane. Próbki kontrolne muszą być również przygotowywane zgodnie z obowiązującą procedurą badawczą - muszą obejmować cały proces analityczny. Czasami, oprócz próbek jawnych, tj. próbek w których analityk wie, że jest to próbka kontrolna i zna wartość oczekiwaną, laboratoria stosują próbki niejawne – analityk wie, że jest to próbka kontrolna, jednak nie zna wartości oczekiwanej.

18 sierpnia 2017

Dane otrzymywane w procesie sterowania jakością powinny być analizowane i wówczas, gdy zostanie stwierdzone przekroczenie wcześniej określonych kryteriów (statystyczne sterowanie jakością), należy podjąć zaplanowane działanie mające na celu korekcję problemu i zapobieżenie umieszczeniu nieprawidłowych wyników w sprawozdaniu. Nie tylko karta shewharta, ale również tradycyjna karta bazująca na granicach działania średnia +- trzy odchylania standardowe, będzie skutecznie informowała o sytuacjach nietypowych (nietypowych konfiguracjach). Warto zaznaczyć, iż karta kontrolna shewharta będzia miała węższe granice działania niż karta standardowa (budowa kart kontrolnych shewharta, patrz PN-ISO 8258:1996).

18 sierpnia 2017

ISO 17025 oraz wytyczne PCA nie określają szczegółowych zasad dotyczących częstotliwości stosowania próbek kontrolnych w danej serii pomiarowej na potrzeby wewnętrznego sterowania jakością – to laboratorium w ramach swoich kompetencji ustala częstotliwość i sekwencję badania próbek kontrolnych Zazwyczaj w programie wewnętrznej kontroli jakości, w serii pomiarowej bada się przynajmniej jedną próbkę kontrolną, w licznych seriach pomiarowych próbka kontrolna badana jest na początku i na końcu serii pomiarowej, a w seriach bardzo licznych co kilkanaście próbek. Problematyczne jest zawsze zaprojektowanie wewnętrznego sterowania jakością dla metod, które są stosowane rzadko. Gdy bada się pojedyncze próbki, często laboratoria badają check standard (próbkę kontrolną) raz na około dwa tygodnie.

18 sierpnia 2017

Laboratoria akredytowane opracowują procedury statystycznego sterowania jakością w celu monitorowania miarodajności podejmowanych badań. Aby łatwiej śledzić kierunki zmian i podejmować trafniejsze decyzje, do oceny wyników z prowadzonego monitoringu, wykorzystuje się techniki statystyczne – porównawczą analizę statystyczną danych naniesionych na ocenianą kartę kontrolną oraz danych, na podstawie których została utworzona karta kontrolna. Analiza statystyczna obejmuje najczęściej: odrzucenie wartości odstających, wykonanie testu mającego ocenić niezmienność rozrzutu, wykonanie testu oceniającego niezmienność średniej. W praktyce laboratoryjnej, analizie statystycznej zazwyczaj nie towarzyszy ocena normalności rozkładu danych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl