Kontakt z nami

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań
(61) 624 27 22   info@bnt-sigma.pl

Norma ISO 17025:2018 - interpretacja wymagań normy, dyskusja na temat zmian

ISO 17025.png
 • nowość
Status szkolenia: Określ: formę, termin, opcję VAT szkolenia
Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena brutto: 1 709,70 zł 1709.70
Cena netto: 1 390,00 zł
ilość os./szt.
Zyskujesz 10 PUNKTÓW SIGMA [?]
* - Pole wymagane
Ocena: 4.65

Szczegółowy opis

Szkolenie "Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
- interpretacja wymagań, dyskusja na temat zmian"


Celem szkolenia
 jest omówienie zmian wprowadzanych przez normę ISO/IEC 17025:2018-02. Szkolenie koncentruje się na przedstawieniu nowych wymagań standardu, interpretacji tych wymagań, wskazaniu możliwych sposobów ich spełnienia zarówno przez laboratoria prowadzące, jak i nieprowadzące komercyjnej działalności usługowej.

Szkolenie jest adresowane w szczególności do pracowników laboratoriów badawczych, wzorcujących i jednostek oceniających zgodność, zaangażowanych w przegląd wymagań znowelizowanej normy ISO 17025 i ich wdrożenie w systemie zarządzania jakością swojego laboratorium.

 

PROGRAM SZKOLENIA (2 DNI)


1. Zasady ISO 9001 wprowadzone do normy ISO/IEC 17025:2018 

 • Pojęcia i terminy - wymagania, zalecenia, dopuszczenia, możliwości
 • Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością
 • Zarządzanie ryzykiem

2. Wymagania ogólne: bezstronność i poufność

3. Wymogi strukturalne

4. Wymagania dotyczące zasobów

 • Personel
 • Warunki lokalowe i środowiskowe
 • Wyposażenie
 • Spójność pomiarowa
 • Zewnętrzni dostawcy produktów i usług

5. Wymagania procesowe

 • Przegląd zapytań, ofert i umów
 • Wybór, weryfikacja i walidacja metod
 • Pobieranie próbek
 • Postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowań
 • Zapisy techniczne
 • Szacowanie niepewności pomiaru
 • Zapewnienie jakości wyników
 • Przedstawianie wyników
 • Skargi
 • Nadzorowanie pracy niezgodnej z wymaganiami
 • Nadzorowanie danych - zarządzanie informacjami

 6. Wymagania dotyczące zarządzania

 • Opcja A
 • Opcja B
 • Dokumentacja systemu zarządzania (Opcja A)
 • Nadzór nad dokumentami systemu zarządzania (Opcja A)
 • Nadzór nad zapisami (Opcja A)
 • Działania mające na celu określenie ryzyka i możliwości (Opcja A)
 • Doskonalenie (Opcja A)
 • Działania korygujące (Opcja A)
 • Audity wewnętrzne (Opcja A)
 • Przeglądy zarządzania (Opcja A)

 DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

 


 
 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Na miejscu w Państwa laboratorium

 

WEBINAR

"Na żywo" z trenerem przez Internet
(więcej o tej formie szkolenia tutaj)

 

SZKOLENIE OTWARTE

Szkolenie w formie tradycyjnej
(sala szkoleniowa)


 
 

Szkolenie zamknięte to:

 • Najdogodniejsza opcja dla omówienia przypadków Twojego laboratorium
 • Optymalne kosztowo rozwiązanie 
  dla przeszkolenia większej 
  grupy pracowników
 • Wiele dostępnych terminów,
  brak ryzyka odwołania szkolenia
 

Webinar to:

 • Brak podróżowania i kosztu noclegu
 • Mała grupa, dogodna opcja 
  dla omówienia przypadków
  swojego laboratorium
 • Program szkolenia i zaświadczenie uczestnictwa takie samo, jak dla szkolenia zamkniętego i otwartego
 • Kilka pewnych terminów,
  szkolenie jest realizowane 
  od 1 uczestnika
 

Szkolenie otwarte to:

 • Optymalne kosztowo rozwiązanie dla przeszkolenia jednego/ kilku pracowników
 • Konieczność wysłania zgłoszenia 
  na szkolenie minimum 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. 
  Potwierdzenie realizacji szkolenia 
  i informacje organizacyjne wysyłane są osobom zgłoszonym najpóźniej 14 dni przed terminem szkolenia
 • Konieczność dojazdu na miejsce szkolenia

 
 

Cena szkolenia:

4.000 PLN netto dla grupy 1-2 osoby 
5.500 PLN netto dla grupy 3-10 osób 
6.500 PLN netto dla grupy 11-20 osób

 

Cena szkolenia:

Zgłoszenie do 31 dni przed terminem:   
1190 PLN netto / 1 osoba
Zgłoszenie 30-14 dni przed terminem:
1290 PLN netto / 1 osoba

 

Cena szkolenia:

Zgłoszenie do 31 dni przed terminem:
1290 PLN netto / 1 osoba
Zgłoszenie 30-14 dni przed terminem:
1390 PLN netto / 1 osoba


 
 

Rezerwacja terminu:

Skorzystaj z opcji "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE"
w górnej części strony

 

Zgłoszenia:

Skorzystaj z opcji "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE"
w górnej części strony

 

Zgłoszenia:

Skorzystaj z opcji "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE"
w górnej części strony


 
 

 

 

TERMINY SZKOLEŃ 2019

 


 
 

TEMAT SZKOLENIA

 

TERMIN SZKOLENIA

 

LOKALIZACJA SZKOLENIA


 
 

Norma ISO 17025:2018

 

16-17 lipiec 2019

 

Twoje laboratorium

Norma ISO 17025:2018

 

18-19 lipiec 2019

 

Webinar

Norma ISO 17025:2018

 

19-20 sierpień 2019

 

Twoje laboratorium

Norma ISO 17025:2018

 

2-3 wrzesień 2019

 

Twoje laboratorium

Norma ISO 17025:2018

 

16-17 wrzesień 2019

 

Webinar

Norma ISO 17025:2018  

24-25 wrzesień 2019

 

Twoje laboratorium

Norma ISO 17025:2018  

15-16 październik 2019

 

Twoje laboratorium

Norma ISO 17025:2018  

17-18 październik 2019

 

Twoje laboratorium

Norma ISO 17025:2018  

4-5 listopad 2019

 

Webinar

Norma ISO 17025:2018  

12-13 listopad 2019

 

Twoje laboratorium

Norma ISO 17025:2018  

14-15 listopad 2019

 

Twoje laboratorium

Norma ISO 17025:2018  

26-27 listopad 2019

 

Twoje laboratorium

Norma ISO 17025:2018  

28-29 listopad 2019

 

Twoje laboratorium

Norma ISO 17025:2018  

2-3 grudzień 2019

 

Poznań

Norma ISO 17025:2018  

17-18 grudzień 2019

 

Twoje laboratorium

Norma ISO 17025:2018  

19-20 grudzień 2019

 

Twoje laboratorium


 
 

 

 

OFERTA DO POBRANIA


Kliknij zdjęcie poniżej, aby pobrać dokument pdf:

Kliknij, aby pobrać program szkolenia NORMA ISO 17025

 
INFORMACJE O SZKOLENIACH NA EMAIL


 Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje (szkolenie tradycyjne) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia nie obejmuje Zakwaterowania (osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem; Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nie rezerwuje noclegów).
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu Na podstawie wypełnionego elektronicznie "FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO" (patrz wyżej).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu Prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mail.
Płatność za szkolenie Na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu (30-dniowy termin płatności).
BONUS dla uczestnika szkolenia Usługa "Zadaj pytanie ekspertowi" - prawo do nieodpłatnych konsultacji drogą e-mail przez rok od daty uczestnictwa w szkoleniu.

Produkty powiązane

Inne (15)

15 września 2017

ISO – International Organization for Standardization; IEC – International Electrotechnical Commission; ISO/CASCO – Komitet ds. oceny zgodności; ISO CASCO WG 44 – Grupa robocza pracująca nad nowelizacją normy ISO/IEC 17025; PKN – Polski Komitet Normalizacyjny; PCA – Polskie Centrum Akredytacji. Nowa norma 17025 - Trzecia edycja standardu ISO/IEC 17025

15 września 2017

Norma 17025. Nowe wydanie. Struktura. Wprowadzenie. Zakres normy. Powołania normatywne. Terminy i definicje. Wymagania ogólne. Wymagania dotyczące struktury. Wymagania dotyczące zasobów. Wymagania dotyczące procesów. Wymagania dotyczące systemu zarządzania. Załącznik A – Spójność pomiarowa. Załącznik B – System zarządzania.

15 września 2017

Bezstronność - zachowanie obiektywności. Walidacja – weryfikacja mająca na celu potwierdzenie, że określone wymagania/rozwiązania są odpowiednie dla danego zastosowania. Weryfikacja - dostarczenie obiektywnych dowodów potwierdzających spełnienie określonych wymagań. Laboratorium – podmiot realizujący jedną lub więcej z wymienionych czynności: wzorcowanie, badanie, pobieranie próbek. Zasada decyzja – ustalona i udokumentowana reguła opisująca sposób uwzględniana informacji o niepewności pomiaru w ocenie zgodności obiektu.

15 września 2017

Laboratoria muszą prowadzić swoją działalność z zachowaniem bezstronności. Nowelizacja normy 17025 wskazuje, że ważne jest identyfikowanie ryzyka w odniesieniu do zachowania bezstronności, wynikającego z rodzaju prowadzonej działalności, powiązań laboratorium lub też powiązań personelu. W odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk, nowa norma 17025 podkreśla, że należy podejmować działania zmierzające do ich wyeliminowania lub zredukowania do akceptowalnego poziomu.

15 września 2017

Nowa norma podkreśla potrzebę zachowania poufności informacji oraz prawa własności klienta. Standard zwraca uwagę m.in. na potrzebę zapewnienie poufności informacji udostępnianej przez laboratorium organizacjom udzielającym uznania, komitetom i innym organizacjom zewnętrznym.

15 września 2017

Norma wskazuje na konieczność jasnego zdefiniowana i udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych dla wszystkich funkcji zaangażowanych w działalność laboratorium. Należy więc określić wymagane wykształcenie, doświadczenie, wiedzę techniczną, zdolności, wymagane aktywności. Personel musi być kompetentny - rozumieć powierzone mu zadania, rozumieć występujące odchylenia i ich znaczenie w procesie.

15 września 2017

Rodzaje wyposażenia mającego wpływ na dokładność pomiarów: urządzenia pomiarowe stosowane bezpośrednio do pomiar, urządzenia pomiarowe stosowane w celu wprowadzania poprawek do wyniku, urządzenia pomiarowe stosowane w celu pozyskania wyników pomiarów używanych do obliczenia końcowego wyniku pomiaru (więcej informacji: iso17025 norma dla laboratoriów).

15 września 2017

Konieczne jest ustanowienie i utrzymanie spójności pomiarowej wyników pomiarów wykonywanych w laboratorium. Należy zapewnić udokumentowany łańcuch wzorcowań lub porównań powiązanych z niepewnością pomiarów, który wiąże wynik pomiaru z właściwym odniesieniem. Jeżeli jest to technicznie możliwe, spójność pomiarowa powinna być ustanowiona i wykazana w odniesieniu do Systemu SI (porównanie lub powiązanie z wzorcami państwowymi lub międzynarodowymi lub CRM o potwierdzonej spójności pomiarowej z SI). Spójność pomiarowa powinna być osiągana poprzez wzorcowanie w kompetentnych laboratoriach, które posiadają odpowiednią zdolność pomiarową i mogą wykazać spójność pomiarową we wzorcowaniach.

15 września 2017

Należy stosować metod i procedury badawcze, które są odpowiednie do danego zastosowania i spełniają potrzeby klienta. Norma ISO 17025 wskazuje, że gdy stosuje się normy krajowe/ międzynarodowe, konieczne jest zapewnienie, że stosuje się ostatnie obowiązujące wydanie normy, chyba że nie jest to właściwe lub możliwe.

15 września 2017

Laboratorium zobowiązane jest do posiadania planu i procedur pobierania próbek. Zapewnienie reprezentatywności próbek poddawanych badaniom lub wzorcowaniom, dotyczy nie tylko próbek pierwotnych, ale również próbek analitycznych przygotowywanych w laboratorium.

15 września 2017

Wymóg zapewnienia jakości wyników, dotyczy nie tylko stricte wyników badań / wzorcowań, a wyników wszystkich działań podejmowanych przez laboratorium. Norma zaleca regularne stosowanie materiałów odniesienia (RM) lub certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) od producentów, którzy spełniają wymagania normy ISO 17034 oraz przewodnika ISO Guide 33. Zapewnienie jakości wyników osiąga się również poprzez regularne stosowanie wyposażenia alternatywnego, prowadzenie okresowych kontroli wyposażenia, przegląd danych przez kompetentnych i upoważnionych pracowników laboratorium, porównania wewnątrzlaboratoryjne, blind testy.

15 września 2017

Struktura normy ISO/IEC 17025 jest zgodna ze normami serii ISO 17000 dotyczącymi oceny zgodności. Norma powinna używać terminów przyjętych przez Komitet ISO/CASCO. Nowa norma zawiera jasne wskazanie wymagań (ang. shall), zaleceń (ang. should), dopuszczeń (ang. may) oraz możliwości (ang. can). W trzeciej edycji standardu, wiele z „uwag” znanych z drugiej edycji normy, zostaje przekształconych w wymagania.

15 września 2017

Laboratorium jest zobowiązane do posiadania odpowiedniego zabezpieczenia, którym może być ubezpieczenie lub zgromadzona rezerwa. Celem posiadania odpowiedniej wysokości zabezpieczenia jest możliwość poniesienia odpowiedzialności za swoją działalność. Jest to nowe wymaganie wprowadzone do 17025 - norma, edycja trzecia).

18 września 2017

Norma 17025 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących” została wydana pierwszy raz przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w 1999 roku. Opracowano ją z myślą o podmiotach wykonujących badania, które rozwijają swoje systemy jakości, administracyjne i techniczne, aby ciągle doskonalić procesy mające miejsce w działalności badawczej. Kolejną - drugą edycją tego standardu była norma 17025 wydana przez ISO/ IEC w roku 2005r. W roku 2016 rozpoczęto prace nad nową, trzecią wersją standardu iso 17025. Nowa norma 17025 zostanie najprawdopodobniej opublikowana na przełomie roku 2017 i 2018. Nowelizacja normy iso 17025 zbiża ją w wielu aspektach do normy ISO 9001.

18 września 2017

Nowelizacja normy 17025 budzi duże zainteresowanie już od momentu gdy tylko rozpoczęto prace nad nową wersją standardu. 12 kwietnia 2016 r., Polskie Centrum Akredytacji zaprosiło przedstawicieli środowiska laboratoriów na seminarium „Nowelizacja normy ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Duża frekwencja na tym spotkaniu potwierdziła, że środowisko laboratoryjne jest mocno zainteresowane kierunkiem wprowadzanych zmian.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl