Niepewność pomiaru - niepewność metody badawczej, niepewność etapu pobierania próbki; ocena zgodności

Status szkolenia: Trwa nabór
Czas trwania szkolenia: 1 dzień (ok. 7h)
Cena brutto: 1 070,10 zł 1070.10
Cena netto: 870,00 zł
ilość os.
Zyskujesz 5 PUNKTÓW SIGMA [?]
* - Pole wymagane

Szczegółowy opis

Szkolenie "Niepewność pomiaru - niepewność metody badawczej,
niepewność etapu pobierania próbki; ocena zgodności"

Dostępne formy szkolenia: 
Szkolenie otwarte  |  Szkolenie na miejscu w laboratorium  |  Transmisja szkolenia "NA ŻYWO" przez Internet do laboratorium


Szacowanie niepewności pomiaru jest próbą zamknięcia w jednej wartości informacji o ograniczeniach metody badawczej, ograniczeniach wynikających ze stosowanego sprzętu pomiarowego, wpływie personelu wykonującego badania na wynik pomiaru. Szkolenie przedstawia procedurę szacowania niepewności pomiaru zarówno dla operacji mających miejsce w laboratorium, jak i dla etapów wcześniejszych - procesu pobierania i transportu próbek do laboratorium. Zaprezentowane w trakcie szkolenia przykłady szacowania niepewności będą dotyczyły pomiarów chemicznych i fizycznych wykonywanych w laboratoriach badawczych, medycznych i wzorcujących. Pomiary i badania wykonywane w laboratoriach mikrobiologicznych i biochemicznych są poza zakresem szkolenia.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się gdzie należy szukać źródeł niepewności oraz w jaki sposób obliczyć poszczególne składniki budżetu niepewności. Odpowiemy na często zadawane pytania: jak obliczyć niepewność pomiaru, gdy nie posiadamy wszystkich informacji wejściowych, jaka powinna być maksymalna akceptowana wielkość niepewności pomiaru, czy niepewności pomiarowe muszą być zawsze uwzględniane przy ocenie zgodności. Omówimy metodykę obliczania standardowej niepewności typu a oraz niepewności typu b, szacowania niepewności w pobieraniu prób, wzory stosowane do wyznaczania kryteriów akceptacji wyniku w procesie oceny jego zgodności (zdobywanie tzw. dowodu zgodności lub dowodu niezgodności).

Szkolenie jest adresowane do: osób wyznaczających lub sprawdzających obliczenia niepewności pomiaru, audytorów systemu zarządzania jakością w laboratorium.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

1. Niepewność pomiaru a walidacja metody badawczej

2. Typowe źródła niepewności w pomiarach chemicznych i fizycznych, budżet niepewności

3. Metody pozyskiwania informacji o ograniczeniach i niepewności
    stosowanych materiałów i urządzeń pomiarowych; interpretacja tych informacji

4. Błąd pomiaru

 • Błąd przypadkowy, błąd systematyczny, błąd gruby
 • Związek między błędem pomiaru a niepewnością pomiaru

5. Szacowanie niepewności pomiaru (pomiary fizyczne i chemiczne) - wzory, przykłady obliczeń:

 • Niepewność standardowa (niepewność typu A, niepewność typu B),
 • Niepewność złożona, niepewność względna,
 • Niepewność rozszerzona,
 • Akceptowalna maksymalna niepewność pomiarowa;

6. Niepewność pomiaru w analizie chromatograficznej – przykłady obliczeń

7. Metodyka szacowania niepewności związanej z etapem pobierania próbki

 • Podejście teoretyczne vs. empiryczne
 • Planowanie eksperymentu (ilość matryc, ilość próbek, ilość powtórzeń)
 • Przykład obliczeń

8. Wykorzystywanie informacji o niepewności metody w ocenie zgodności

 • "Dowód zgodności" i "dowód niezgodności”
 • Ocena wyniku i jego niepewności względem limitu specyfikacji (przykład obliczeń)

 

PROGRAM SZKOLENIA I INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
(kliknij zdjęcie poniżej, aby pobrać dokument pdf)

 

Kliknij, aby pobrać program szkolenia NIEPEWNOŚĆ POMIARU

 
TERMINY SZKOLEŃ OTWARTYCH 2018

 

 

Termin szkolenia:
11 marca 2018

Lokalizacja:
Uniejów
Zamkowa 2
Restauracja Herbowa

 

 

 

Termin szkolenia:
5 czerwca 2018

Lokalizacja:
Poznań
Towarowa 35
Biurowiec Delta

 

 

 

Termin szkolenia:
16 września 2018

Lokalizacja:
Gdańsk
Czarny Dwór 4
Hotel Dal

 

 

 

Termin szkolenia:
17 listopada 2018

Lokalizacja:
Wrocław
Piłsudskiego 104
Hotel Sofia

 

 

 

 
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA W TRAKCIE SZKOLEŃ - FAQ

 

1. Jaka powinna być maksymalna niepewność pomiaru?

 • Maksymalna niepewność pomiaru określona na podstawie limitów specyfikacji

Gdy określone zostały minimalne (Qmin) i maksymalne (Q max) limity specyfikacji niepewność pomiaru powinna umożliwiać rozróżnienie wyników otrzymanych wewnątrz takiego przedziału. Maksymalna wartość niepewności pomiaru (Utg) nie powinna wówczas być większa niż:

niepewnosc pomiaru

 • Maksymalna niepewność pomiaru wyznaczona na podstawie minimalnych wymagań dla parametrów metody

Gdy dokumenty prawne lub normatywne określają minimalne wymagania stawiane metodyce badawczej (np. maksymalna granica detekcji LOD, maksymalna granica oznaczalności LOD, maksymalna dopuszczalna różnica między dwoma pomiarami w analizie powtarzanej) dane te można wykorzystać do wyznaczenia maksymalnego oczekiwanego odchylenia standardowego, a dalej maksymalnej wartości niepewności pomiaru.

niepewność złożona


Parametr (ura) jest równy odchyleniu standardowemu, które można wyznaczyć np. na podstawie wymaganej wartości LOD, LOQ:

niepewność standardowa

Parametr (uSy) można z kolei wyznaczyć nad podstawie dopuszczalnego średniego błędu (różnica między średnią otrzymaną w wyniku wielu pomiarów a wartością spodziewaną) podzielonego przez zakładany rozkład tego błędu.

błąd metody

 

 • Maksymalna niepewność pomiaru wyznaczona biorąc pod uwagę ryzyko błędnego wnioskowania

Przewodnik Eurachem “Use of uncertainty information in compliance assessment” wskazuje metodę, którą można zastosować do wyznaczenia wartości, po przekroczeniu której uzyskuje się “dowód ponad wszelką wątpliwość”, iż dana wartość referencyjna została przekroczona z określonym poziomem prawdopodobieństwa. Przykładowo, gdy oczekuje się tzw. dowodu niezgodności, wartość pomiaru musi przekroczyć limit o wartość tzw. „guard band” uwzględniającego niepewność metodyki badawczej. Aby wyznaczyć maksymalną dopuszczalną niepewność pomiaru należy wartość „guard band” podzielić przez wartość t (wartość krytyczna odczytana z tablic statystycznych dla jednostronnego rozkładu t-studenta).

 

2. Czy podczas szkolenia otrzymam szblon Excel do szacowania niepewności pomiaru?

Uczestnikom szkolenia przekazujemy plik Excel w wpisanymi formułami wzorów omawianymi podczas szkolenia i wykorzystywanymi podczas obliczeń niepewności pomiaru. Plik pozwala zaoszczędzić wiele czasu, jaki byłby wymagany na samodziele wprowadzenie wzorów do arkusza kalkulacyjnego.

 

3. W jaki sposób oszacować niepewność poboru prób jeśli nie posiadam programu statystycznego z wbudowanym testem ANOVA?

W Biurze Naukowo-Technicznym SIGMA przygotowaliśmy plik Excel, który posiada wprowadzone formuły obliczeniowe testu ANOVA (jednoczynnikowa analiza wariancji). Plik został opracowany z myślą o osobach, które chcą oszacować niepewność związaną z etapem pobierania prób. Metoda szacowania niepewności oparata została o wytyczne opisane w przewodniku “Measurement uncertainty arising from sampling” opracowanym przez EURACHEM (jest to tzw. metoda empiryczna szacowania niepewności pobierania prób, w której nie są identyfikowane i szacowane poszczególne źródła niepewności). Po wprowadzeniu wyników badania próbek pobranych na potrzeby eksperymentu, na podstawie wprowadzonych formuł wyznaczana jest wariancja i niepewność procedury pobierania próbki. 

Dzięki plikowi wyznaczą Państwo:

 • wariancję związaną z etapem pobierania próbki,
 • odchylenie standardowe pobierania próbki,
 • niepewność złożoną pobierania próbki.

Plik Excel można pobrać nieodpłatnie tutaj. 

 

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje (szkolenie tradycyjne) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia obejmuje (wideokonferencja HD) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia nie obejmuje Zakwaterowania (osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem; Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nie rezerwuje noclegów).
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu Na podstawie wypełnionego elektronicznie "FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO" (patrz wyżej).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu Prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mail.
Płatność za szkolenie Na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu (30-dniowy termin płatności).
BONUS dla uczestnika szkolenia Usługa "Zadaj pytanie ekspertowi" - prawo do nieodpłatnych konsultacji drogą e-mail przez rok od daty uczestnictwa w szkoleniu.

Produkty powiązane

Inne (9)

21 lutego 2017

Niepewności pomiaru - definicja. Parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, który można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej. Na świadectwach badań wartość niepewności pomiaru podawana jest za wynikiem pomiaru, po znaku +-.

21 lutego 2017

Co to jest niepewność pomiarowa? Wartość niepewności jest pewnego rodzaju wskaźnikiem jakości otrzymanego wyniku pomiaru i jakości metody badawczej - im niepewność pomiaru jest mniejsza, tym „jakość” wyniku i „jakość” metody badawczej jest lepsza. W trakcie walidacji lub sprawdzenia metody badawczej analityk stara się poznać ograniczenia danej metody badawczej, liczbowo określa poszczególne parametry metody. Umieszczanie na świadectwie analitycznym informacji o każdym parametrze z osobna (np. powtarzalności, precyzji pośredniej, liniowości, odzysku) nie byłoby jednak przyjazną formą informowania Użytkownika wyniku o jakości tego wyniku i jakości metody badawczej. Szacowanie niepewności jest więc próbą zamknięcia w jednej wartości informacji o szeregu ograniczeń metody badawczej. W przypadku niepewności mówi się raczej o jej „szacowaniu”, a nie „ obliczaniu”. Ścisłość szacowania niepewności powinna zależeć od takich czynników, jak: wymagania zawarte w metodzie badawczej, istnienie wąskiego zakresu granic będących podstawą do podjęcia decyzji o zgodności ze specyfikacją (im spodziewany wynik pomiaru jest bliższy limitowi specyfikacji lub wymagania prawnego, tym szacowanie niepewności metody powinno być dokładniejsze). Co ważne, norma ISO 17025 przyznaje, że w pewnych przypadkach charakter metody badawczej może uniemożliwić ścisłe, metrologicznie i statystycznie uzasadnione, obliczenie niepewności pomiaru. Gdy laboratorium nie może wyznaczyć niepewności pomiarowe, powinno starać się zidentyfikować wszystkie składniki niepewności i racjonalnie je oszacować oraz zapewnić, że sposób przedstawiania wyników nie daje błędnego wrażenia odnośnie do niepewności.

21 lutego 2017

Źródła niepewności pomiaru można szukać m.in. w stosowanych wzorcach odniesienia i materiach odniesienia, stosowanych metodach i wyposażeniu pomiarowym, warunkach środowiskowych. Źródłem niepewności mogą być również stosowane w obliczeniach wartości stałe i stosunki stechiometryczne, przyjęte modele matematyczne. Jeśli wynik pomiaru ma się odnosić do obiektu z którego pobrano próbkę, a nie do próbki laboratoryjnej poddanej badaniu, największym składnikiem budżetu niepewności będzie najprawdopodobniej operacja pobierania próbki (w szczególności, gdy próbka jest pobierania z niejednorodnego materiału). Budżet niepewności nie będzie zawierał niepewności związanej z procedurą pobierania próbki, gdy wynik pomiaru odnosi się wyłącznie do stanu próbki poddanej badaniu.

21 lutego 2017

Niepewność pomiaru przedstawia oczekiwaną zmienność wyników, gdy analiza jest wykonywana poprawnie i system analityczny znajduje się pod kontrolą. Niepewność pomiaru nie należy interpretować jako wartość reprezentującą błąd lub też wartość błędu po wprowadzeniu współczynników korekcyjnych. Niepewność pomiaru należy interpretować jako zakres, w którym znajduje się wartość prawdziwa. Wyznaczanie niepewności pomiaru nie ma nic wspólnego z próbą obliczania błędu pomiaru.

21 lutego 2017

Standardowa niepewność pomiaru jest to niepewność pomiaru przedstawiona i obliczona jako odchylenie standardowe. Niepewność standardowa może być obliczana metodą A lub metodą B. Metoda typu A obliczania niepewności standardowej - niepewność jest obliczana za pomocą analizy statystycznej serii obserwacji. Niepewność standardowa jest odchyleniem standardowym eksperymentalnym średniej. Metoda typu B obliczania niepewności standardowej - niepewność jest obliczana innym sposobem niż analiza statystyczna serii obserwacji. W obliczeniach wykorzystywane są informacje na temat właściwości/ specyfikacje wykorzystywanych instrumentów i przyrządów pomiarowych, świadectwa wzorcowania, certyfikaty (odczynniki, naczynia miarowe), dane uzyskane z wcześniej przeprowadzonych pomiarów, dane literaturowe.

21 lutego 2017

Złożona niepewność standardowa - standardowa niepewność wyniku pomiaru, której wartość jest obliczona na podstawie niepewności parametrów wpływających na wartość wyniku analizy z zastosowaniem prawa propagacji niepewności.

21 lutego 2017

Współczynnik rozszerzenia k - wartość liczbowa przez którą mnoży się złożoną niepewność standardową w celu uzyskania niepewności rozszerzonej, wartość współczynnika zależy od przyjętego poziomu prawdopodobieństwa (np.: dla 95 % wynosi 2) i najczęściej jest wybierana z przedziału 2 - 3.

21 lutego 2017

Niepewność rozszerzona - wielkość określająca przedział wokół uzyskanego wyniku analizy, w którym można, na odpowiednim, przyjętym poziomie istotności (prawdopodobieństwa) spodziewać się wystąpienia wartości oczekiwanej.

7 marca 2017

Niepewność pomiaru - jak ją interpretować? Nie ma pomiarów idealnych, takich które w sposób absolutny wskazywałyby „wartość prawdziwą” badanego parametru. Każdy pomiar może być wykonany tylko z ograniczoną precyzją i poprawnością. Do głównych przyczyn dlaczego tak się dzieje można by zaliczyć m.in. wpływ na wynik pomiaru pozostałych substancji obecnych w próbce, sposób/ siła z jaką oznaczana substancja jest wiązana przez „matrycę”, ograniczenia stosowanego sprzętu laboratoryjnego (dokładność, rozdzielczość), niedokładność stosowanych wzorców i materiałów odniesienia, zjawiska przypadkowe (objawiające się np. w nieco różnym wykonaniu przez analityka za każdym razem poszczególnych czynności). Każdy wynik pomiaru jest więc tylko pewnym przybliżeniem „wartości prawdziwej”. Podczas wdrażania przez laboratorium nowej metody badawczej, na etapie jej walidacji (lub sprawdzenia), wykonuje się szereg testów, które mają na celu określenie „jak nieprecyzyjna” i „jak niedokładna” jest metoda analityczna. Laboratorium bada wówczas takie parametry jak precyzja wewnątrzlaboratoryjna, precyzja pośrednia, poprawność, odzysk, liniowość krzywej kalibracyjnej, a następnie wyraża je ilościowo. Każdy z tych parametrów jest jednak badany osobo i każdy jest wyrażony w nieco innej jednostce. Podawanie klientowi przez laboratorium parametrów metody nie byłoby przystępną formą informowania go o jakości metody badawczej i jakości samego wyniku. W jaki więc sposób wiedzę o ograniczeniach metody wyrazić w jednej wartości liczbowej, która łącznie z wynikiem pomiaru dałaby obraz tego, gdzie mniej więcej znajduje się „wartość prawdziwa”? Tutaj dochodzimy do pojęcia niepewności pomiaru. Niepewność pomiaru definiuje się jako parametr związany z wynikiem pomiaru, który można w uzasadniony sposób przypisać wartości mierzonej. Niepewność pomiaru jest to ta część wyniku pomiaru, którą możemy odczytać na świadectwach badania za ± (popularnie, choć nieprawidłowo, parametr ten nazywany jest błędem). Wynik pomiaru wraz z niepewnością, wskazuje więc zakres, w którym możemy przypuszczać, że znajduje się wartość prawdziwa. Im wartość niepewności jest mniejsza, tym lepiej – laboratorium wskazuje węższy zakres, w którym przypuszcza, że znajduje się wartość prawdziwa. Gdy na świadectwie badania odczytamy, że niepewność obliczono dla tzw. współczynnika rozszerzenia k=2, oznacza to, że mamy 95% pewności, że wartość prawdziwa znajduje się wewnątrz wskazanego zakresu. Gdy na świadectwie badania podano współczynnik rozszerzenia k=3, prawdopodobieństwo to wynosi 99%. Sama czynność szacowania niepewności pomiaru przez laboratorium polega na wykonaniu szeregu obliczeń matematycznych i statystycznych, w których laboratorium wykorzystuje dane pozyskane m.in. z etapu walidacji metody badawczej, dane odczytane z dokumentacji technicznej stosowanego sprzętu laboratoryjnego, dane umieszczone na certyfikatach wykorzystywanych wzorców i materiałów odniesienia. Jest to dosyć pracochłonne zadanie. Do szacowania niepewności pomiaru są zobligowane laboratoria akredytowane (jest to jedno z wymagań normy ISO 17025), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby jako zleceniodawca badania, zapytać się o niepewność pomiaru również laboratorium nieakredytowane. Niepewność pomiaru można traktować, jako swojego rodzaju wskaźnik jakości metody badawczej oraz wskaźnik jakości wyniku pomiaru. Chociaż w powszechnym rozumienie słowo „niepewność” kojarzone jest z takimi pojęciami jak „wątpliwość”, „ograniczona wiedza”, to tak naprawdę, gdy laboratorium podaje nam wynik wraz z niepewnością, to "wiemy więcej" i nasze zaufanie do wyniku (i laboratorium) powinno być większe.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl