Kontakt z nami

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań
(61) 624 27 22  lub  530 309 030
 info@bnt-sigma.pl

NOWA FORMA SZKOLEŃ !

Szkolenia zdalne na zamówienie


SZKOLENIA "ZDALNE NA ZAMÓWIENIE"

Przez Internet  | Tylko dla Państwa firmy  |
Już od 1 uczestnika  |  Pewny termin  |

więcej informacji...

Prędkość i jednorodność przepływu powietrza pod filtrami HEPA i ULPA

Dostępność usługi: Usługa dostępna - wypełnij formularz poniżej
Czas realizacji usługi: Raport do 14 dni od wykonania pomiarów
Cena brutto: 2 214,00 zł 2214.00
Cena netto: 1 800,00 zł
ilość szt
* - Pole wymagane
Ocena: 4.91428

Szczegółowy opis

Pomiar: Prędkość przepływu powietrza, jednorodność przepływu powietrza

 
koronawirus w Polsce 2020 - mam wpływ na stan gospodarki wspieram polski mikrobiznes


Wykonujemy pomiary prędkości przepływu powietrza pod filtrami zainstalowanymi w pomieszczeniach czystych (cleanroom) oraz w urządzeniach o jednokierunkowym przepływie powietrza – nawiewach laminarnych, lożach laminarnych, stropach laminarnych, komorach laminarnych itp. Pomiar prędkości przepływu powietrza służy do wyznaczenia średniej prędkości liniowej powietrza (i pośrednio - z obliczeń: strumienia objętościowego powietrza i ilości wymian powietrza w pomieszczeniu lub strefie czystej), a w przypadku urządzeń o jednokierunkowym przepływie powietrza (nawiewy laminarne, stropy laminarne) do oceny jednorodności przepływu powietrza – kluczowego parametru decydującego o sprawności i skuteczności nawiewu. W pomieszczeniach czystych pomiar przepływu powietrza wykonywany jest w stanie „po wybudowaniu”, „w spoczynku” lub „w działaniu”, jako element pierwotnej lub okresowej kwalifikacji pomieszczenia (np. pomieszczeniach szpitalnych klasy S1 co 12 miesięcy). W przypadku nawiewów laminarnych, pomiar prędkości i jednorodności przepływu powietrza również wykonuje się dla nowo odbieranych instalacji, ale testy te służą przede wszystkim okresowemu wykazywaniu poprawności pracy nawiewu laminarnego.
Pomiar wykonywany jest zgodnie z normą ISO 14644-3:2019 pkt B.2 oraz wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).


Nazwa badania: Prędkość przepływu powietrza, jednorodność przepływu powietrza

Badany parametr: Prędkość przepływu powietrza

Obiekt badań: Powietrze pod nawiewami w pomieszczeniach lub strefach czystych

Cel badań: Ocena poprawności pracy instalacji nawiewającej powietrze, ocena jednorodności przepływu laminarnego pod filtrami HEPA (pośrednio: określenie wydajności nawiewu i ilości wymian powietrza)

Metoda badań: Norma PN-EN ISO 14644-3:2019, punkt B.2 Pomiar przepływu powietrza

Urządzenia pomiarowe: Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy TESTO 835-2 z sondą termoanemometryczną

Zakres pomiarowy sondy: 0 - 20 m/s

Zakres wzorcowania sondy: 0 - 1,2 m/s

Rozdzielczość: 0,01 m/s

Dokładność: Lepsza niż 0,05 m/s

Kalibracja: Akredytowane laboratorium wzorcujące

Obszar i godziny wykonywania pomiarów: Polska; poniedziałek - sobota; godz. 8.00 - 22.00

 

 

Metodyka wykonywania pomiaru prędkości przepływu powietrzaPomiar wykonywany jest zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-EN ISO 14644-3 punkt B.2.


Warunki wstępne do wykonania pomiarów prędkości powietrza

Prędkość przepływu powietrza bada się za pomocą sondy termoanemometrycznej w warunkach:

  • Ustabilizowania pracy sytemu nawiewającego powietrze - jeśli system HVAC lub komora laminarna był wyłączony, od włączenia sytemu należy odczekać około 15 minut zanim wykona się pierwszy odczyt prędkości powietrza,
  • Stabilnej temperatury powietrza w trakcie trwania pomiaru (±2°C) - wykorzystywany przyrząd pomiarowy wyposażony jest w skalibrowany czujnik temperatury i standardowa procedura pomiaru uwzględnia wykonanie odczytu temperatury przed i po wykonaniu pomiaru prędkości powietrza,
  • Ustabilizowanej pracy sondy termicznej - pierwszy odczyt wykonuje się nie wcześniej niż 30 sekund od włączenia czujnika.Liczba punktów pomiarowych

Minimalna liczba punktów pomiarowych wyznaczona zostaje zgodnie ze wzorem:

Prędkość przepływu powietrza wzór - liczba punktów pomiarowych

gdzie:
N – Minimalna liczba punktów do pomiaru prędkości przepływu powietrza (zaokrąglana do liczby całkowitej do góry)

A – Powierzchnia pomiaru w m2


Liczbę punktów pomiarowych zazwyczaj jednak zwiększa się, zwłaszcza gdy:

  • wykonywany pomiar prędkości przepływu powietrza ma służyć do obliczeń objętościowego strumienia przepływu powietrza (i ilości wymian powietrza w pomieszczeniu) lub jednorodności przepływu powietrza, lub
  • badaniom podlega układ o niejednokierunkowym przepływie powietrza, lub
  • pomiar prędkości przepływu powietrza jest wykonywany dla małych powierzchni filtrów/ nawiewników.


Liczba punktów pomiarowych - pomiar przepływu powietrza - tabela

Tabela 1. Minimalna liczba punktów pomiaru prędkości przepływu powietrza w zależności od wielkości powierzchni filtra


Siatka pomiarowa

W kolejnym kroku wyznaczona zostaje siatka pomiarowa o komórkach równej wielkości, w ilości równej lub większej obliczonej powyżej liczbie N.
Ponieważ zazwyczaj zwiększa się liczbę punktów pomiarowych, optymalnym podejściem jest często podzielenie ocenianej powierzchni na kwadraty o wielkości 30 cm x 30 cm, co przy często stosowanych filtrach o powierzchni poniżej 1m2, prowadzi już do wyznaczenia 8 – 12 punktów pomiarowych (na 1 filtr), a nie jak zgodnie z normą – minimum 4.
W przypadku pomiarów prędkości powietrza dla układów o niejednokierunkowym przepływie powietrza i/lub gdy nie jest możliwe podzielenie obszaru pomiarowego na równe części, do pomiaru strumienia objętościowego powietrza wykorzystana zostaje uśredniona wartość prędkości przepływu powietrza i zmierzona wolna powierzchnia filtra/ nawiewnika.Wykonywanie pomiaru

Pomiar prędkości przepływu powietrza wykonuje się za pomocą sondy ustawionej dokładnie prostopadle do kierunku strumienia powietrza, w środku każdej komórki siatki, w odległości 150-300 mm od powierzchni wypływu powietrza. Przy pomiarach niejednorodnych przepływów powietrza sondę umieszcza się dwukrotnie bliżej nawiewnika.
Dla danego punktu odnotowuje się uśrednioną w czasie wartość prędkości przepływu powietrza (czas pomiaru w jednym punkcie wynosi 10 sekund).ObliczeniaObliczanie średniej prędkości liniowej powietrza

Średnia prędkość liniowa powietrza zostaje obliczona zgodnie ze wzorem:

Średnia prędkość liniowa powietrza - wzór
gdzie:
Va – Średnia prędkość liniowa przepływu powietrza w m/s
Vn
Prędkość liniowa przepływu powietrza w m/s wyznaczona w danej komórce siatki pomiarowej
N – Liczba punktów pomiarowych (liczba komórek siatki pomiarowej)


Obliczanie
jednorodności prędkości liniowej powietrza UV (dotyczy jednokierunkowego przepływu powietrza)

Jednorodność prędkości liniowej powietrza zostaje wyznaczona zgodnie ze wzorem:

Średnia prędkość liniowa powietrza wzór
gdzie:
Uv – Jednorodność prędkości liniowej przepływu powietrza w %
s – Odchylenie standardowe z wyników pomiaru prędkości przepływu powietrza w poszczególnych punktach pomiarowych
Va – Średnia prędkość liniowa przepływu powietrza w m/s


Obliczanie maksymalnego odchylenia od średniej prędkości liniowej powietrza Dmax, (dotyczy jednokierunkowego przepływu powietrza)

Maksymalne odchylenie od średniej prędkości liniowej powietrza oblicza się według wzoru:

 
Maksymalne odchylenie od średniej prędkości liniowej powietrza wzór

gdzie:
Dmax – Maksymalne odchylenie od średniej prędkości liniowej przepływu powietrza w %
Vd – Odczyt prędkości przepływu powietrza w m/s w punkcie pomiarowym najbardziej odstający od średniej prędkości liniowej powietrza
Va – Średnia prędkość liniowa przepływu powietrza w m/s

 

Jaka powinna być prędkość powietrza pod nawiewem laminarnym?

Zalecane wartości prędkości przepływu powietrza znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP):

„Systemy laminarnego przepływu powietrza zapewniają w otwartych pomieszczeniach czystych jednorodną szybkość przepływu powietrza w miejscu pracy w zakresie od 0,36 do 0,54 m/s (wartość zalecana). Utrzymanie tych parametrów jest zwalidowane i możliwe do udowodnienia w każdym czasie. Jednokierunkowy przepływ powietrza i jego mniejsze prędkości mogą być stosowane w zamkniętych izolatorach i skrzynkach z rękawicami”. Wymagana prędkość przepływu powietrza wewnątrz izolatorów zależy od budowy izolatora.  Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie GMP: „Mimo, iż obszar wnętrze izolatora jest lokalną strefą dla czynności wysokiego ryzyka, nie jest konieczne zachowanie laminarnego przepływu powietrza w obszarze pracy wszystkich urządzeń tego typu”.

Normy serii ISO 14644 nie wskazują wymaganej prędkości przepływu powietrza pod nawiewami laminarnymi. Za często przyjmowane kryterium akceptacji przyjmuje się 0,45 m/s ± 20%, w którym to przedziale musi znaleźć się zarówno średnia prędkość liniowa jak i każdy pomiar z danego punktu pomiarowego (wyznaczonej siatki pomiarowej). W niektórych obszarach wymaga się, aby wartość średnia wynosiła powyżej 0,45 m/s, przy każdym indywidualnym pomiarze mieszczącym się w zakresie 0,45 m/s ± 20%.
Dla procesów odbiorowych lub rekwalifikacji urządzeń, kryterium akceptacji powinna/może stanowić również wartość wskazana w specyfikacji przez producenta/ dostawcę urządzenia. Raport z badań

Raport z przeprowadzonych badań zawiera: wyniki pomiarów prędkości powietrza w poszczególnych punktach pomiarowych (+ wydruk danych surowych z urządzenia pomiarowego), schemat lokalizacji punktów pomiarowych, obliczoną średnią prędkość liniową powietrza nawiewu, kopię aktualnego świadectwa kalibracji przyrządu pomiarowego, a w przypadku oceny układów o jednokierunkowym przepływie powietrza: obliczony zgodnie z normą ISO 14644-3 parametr jednorodności prędkości liniowej powietrza (UV) oraz maksymalne odchylenie od średniej prędkości liniowej (Dmax), stwierdzone odchylania, wnioski/ zalecenia.

 


Cena wykonania pomiarów prędkości powietrza pod filtrami


Koszt wykonania serii pomiarów prędkości przepływu powietrza wynosi 1800 PLN netto za dzień pomiarowy (+ koszt dojazdu).


Koszt dojazdu:

0 PLN - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości ≤200 km od Poznań (np. Wrocław, Sieradz, Pabianice, Kutno, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra)
300 PLN netto - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości 200-400 km od Poznań (np. Gdańsk, Warszawa, Katowice)
500 PLN netto - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości >400 km od Poznań (np. Kraków, Rzeszów)

 


Niższa cena przy zamówieniu jednego z PAKIETÓW BADAŃ
dedykowanych dla pomieszczeń i stref czystych


Firma BNT SIGMA wykonuje pomiary prędkości przepływu powietrza oraz inne typowe testy wykonywane dla pomieszczeń i stref czystych - badania integralności filtrów HEPApomiary 
ilości cząstek stałych w powietrzu w celu klasyfikacji pomieszczeń czystych, pomiary nadciśnienia w pomieszczeniach, weryfikacje szczelności instalacji itp.

Pakiety badań kwalifikacyjnych oferowanych przez BNT SIGMA:

kwalifikacja pomieszczeń czystych PAKIET BADAŃ: Kwalifikacja pomieszczeń czystych
   
kwalifikacja komory laminarnej PAKIET BADAŃ: Kwalifikacja komory laminarnej

 

 

Składanie zamówień


Prosimy o wypełnienie formularza zamówienia w górnej części strony - przycisk ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE.

 

 

Dostępne terminy


Jeśli interesuje Państwa wykonanie pomiarów w terminie innym niż wskazane poniżej, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: info@bnt-sigma.pl i zaproponowanie kilku dogodnych dla Państwa terminów - postaramy się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zrealizować usługę w optymalnym dla Państwa terminie.


 
 

USŁUGA

 

TERMIN

 

STATUS


 
 
Pomiar  

11 marzec 2020

  Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   12 marzec 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   14 marzec 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   19 marzec 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   28 marzec 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   1 kwiecień 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   4 kwiecień 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   15 kwiecień 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   18 kwiecień 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   25 kwiecień 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   8 maj 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   9 maj 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   13 maj 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   14 maj 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   22 maj 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   23 maj 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   30 maj 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy

Produkty powiązane

Inne (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl